REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM

„Kocham Cię Polsko”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu mławskiego

Temat: Recytatorski konkurs międzyszkolny pod hasłem „Kocham Cię Polsko”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • popularyzacja piękna i kultury języka polskiego,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
 • prezentacja i promowanie młodych talentów;

Termin i miejsce konkursu: 11Maja 2022, godz. 9.oo 

   Biblioteka Pedagogiczna w Mławie, ul. Sądowa 3A.

Warunki uczestnictwa:

 • warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez bibliotekarzy szkolnych uczestnictwa u organizatora tj. Biblioteki Pedagogicznej w Mławie ul. Sądowa 3A, za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 23 654 32 82 w terminie do 30 kwietnia 2022 roku (osoba do kontaktu: A. Mierzwa- kierownik Biblioteki),
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu mławskiego,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji patriotycznej (każdy uczestnik recytuje jeden utwór nawiązujący do tematu konkursu),
 • czas recytacji powinien wynosić nie więcej niż 5 min.,
 • w czasie trwania konkursu wskazana jest obecność nauczycieli przygotowujących uczestników,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u bibliotekarza szkolnego z danej szkoły,
 • uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu,
 • ogłoszenie wyników, wraz z wręczeniem dyplomów i nagród, nastąpi w dniu konkursu po zakończeniu pracy Komisji,
 • wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mławie www.bpmlawa.edu.pl, bibliotecznym facebooku i na łamach lokalnej prasy,
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

 

Przebieg konkursu:

Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 Oprac. Anna Wesołowska

 

ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa i adres szkoły, klasa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                 (nauczyciel sprawujący opiekę nad projektem – imię i nazwisko oraz adres e-mailowy)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………................................................................

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ucznia szkoły)

w konkursie recytatorskim „Kocham Cię Polsko”, którego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Mławie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach wizerunku i danych osobowych mojego dziecka.

……………………………………………………………..

                                                                                (data i podpis rodzica /opiekuna)

Copyright