Święty Jan Paweł II o wychowaniu

Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówien / Tomasz Bilicki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000

Książka ta ma być próba dokonania analizy spojrzenia Karola Wojtyły na dziecko i wychowanie w kontekście filozofii personalistycznej i tradycji myśli chrześcijańskiej. Praca odwołuje się do nauczania papieskiego Jana Pawła II, zaś działalność Karola Wojtyły przed pontyfikatem jest tylko wspomniana we wprowadzeniu. Analizie podlegały teksty odnoszące się przede wszystkim do dzieci, nie zaś młodzieży, oraz utrzymane w duchu bardziej filozoficznym, niż teologicznym. Nauczanie głęboko dogmatyczne zostało celowo pominięte.  Jaki jest wychowawczy personalizm Jana Pawła II? Czy jego refleksje nad dzieckiem i wychowaniem można nazwać systemem? Kim jest papież w kontekście tradycji pedagogicznej myśli chrześcijańskiej? Czy Jana Pawła II można zaliczyć – tak jak Józefa Kalasancjusza, Jana La Salle
i Jana Bosko – do świętych pedagogów? Oto pytania, na które próbowano w tej pracy znaleźć odpowiedź.

Fragment wprowadzenia

 

 

 

 

Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Stanisław Chrobak. Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1999

Książka ta pokazuje chrześcijańskie wychowanie personalistyczne – odczytane z tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II – jako wspieranie wychowanka zmierzającego do odkrycia prawdy o Bogu, o świecie i o sobie jako istocie fizycznej, psychicznej i duchowej zarazem, istocie stanowiącej integralną całość i powołanej do czynienia dobra. Człowiek, który poprzez czyny swoje pracuje na rzecz innych ludzi będących w potrzebie, sam staje się dobry – dojrzewa moralnie, doskonali się w miłości.

Fragment przedmowy, Stanisław Ruciński

 

 

 

 

 

Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły –  Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2000

„W wychowaniu chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”.Ta krótka wypowiedź Karola Wojtyły – Jana Pawła II – credo personalizmu – jest bodaj najprostszą prezentacją myśli filozofa, myśli zainspirowanej troską o człowieka, o jego autentyczne dobro, i podtrzymującej przekonanie i wiarę w sens bycia człowiekiem. Stanowi to zarazem właściwą zapowiedź książki Osoba i wychowanie, bowiem jej założeniem jest zrozumienie i wyjaśnienie sensu tej specyficznie ludzkiej sfery wzajemnego oddziaływania osób, jaką jest wychowanie. Filozofia Karola Wojtyły pozwala mówić o wychowaniu jakoo dziele człowieka w służbie człowiekowi. W czym tkwi jego istota, kogo dotyczy, do czego zmierza, gdzie są jego granice? Oto część pytań, na które odpowiedzi znaleźć można na kartach tej książki.

Fragment opisu z okładki książki

 

 

 

 

„Szukałem Was…” : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / opracowanie merytoryczne Teresa Król. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

„Szukałem Was…” – zestaw scenariuszy lekcji wychowawczych, jest odpowiedzią na ogromną potrzebę nauczycieli-przewodników, którzy pomagają młodym odkryć prawdę i miłość. Chodzi głównie o to, aby pokolenie Jana Pawła II, zdolne do jednoczenia się i współodczuwania, nadal odnajdywało swoje drogowskazy życia. Ojciec Święty często powtarzał: człowiek jest absolutnie wolny. I dla młodych ludzi takie postawienie sprawy było fascynujące – jesteś wolny, nie musisz wierzyć w Pana Boga. Tylko zadaj sobie pytanie: co w tym miejscu widzisz „zamiast”? Jak chcesz żyć, skoro odrzucasz doskonałość, nieskończoność, tajemnicę? Jan Paweł II – wielki Nauczyciel – umiał z młodymi rozmawiać, bo wyczuwali w Nim miłość i prawdę. I słuchali Go. Teraz przyszedł czas na lekturę listów, encyklik, adhortacji, homilii, orędzi… Autorzy niniejszej publikacji wybrali fragmenty tych dzieł i przygotowali konspekty lekcji wychowawczych.

Fragment wstępu i opisu z okładki książki

 

 

 

 

 

Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teoriii praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość /pod redakcją Krystyny Chałas. Lublin : Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006

Wychowanie młodego człowieka zawsze się odbywa w odniesieniu do wartości. One bowiem stanowią jego celi treść. Nie ma wychowania bez wartości. Wychowanie określane jako wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości jest wychowaniem ku wartościom. Sprowadza się do wspierania młodych ludzi w urzeczywistnianiu własnej i właściwej hierarchii wartości.

Jan Paweł II był, jest, i będzie wielkim Człowiekiem, Nauczycielem, a niebawem Świętym. Jego dorobek myśli stanowi wielką skarbnicę, z której czerpiemy i będziemy czerpać. Do niej w pierwszym rzędzie powinny „przyjść” podmioty szkoły, z niej wziąć przesłania na całe życie i permanentnie je urzeczywistniać. Ona jest źródłem istoty wychowania, celów, efektów oraz pedagogii chrześcijańskiej.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / redakcja Andrzej Zwoliński; autorzy haseł Anna Barcik [et al.]. Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2003

Ojciec Święty wyróżnia się wyjątkową aktywnością w dziedzinie społecznego nauczania. Wskazuje na to nie tylko częstotliwość zabierania głosu na tematy społeczne, ale także głębia ich ujmowania, zaangażowanie w problemy społeczne współczesnego świata i dawanie osobistego świadectwa głoszonej nauce. Celem „Encyklopedii …” jest ułatwienie szerokiemu odbiorcy korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Ojca Świętego. Oryginalny wkład tej Papieskiej nauki do refleksji nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, dąży do pogodzenie swej wiary z powinnością obywatelską.

Fragment wstępu

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

Opracowała Bogumiła Tańska

 

Copyright