Poradnictwo zawodowe

Wydawnictwa zwarte

 1. Bednarczyk-Jama Natalia : Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa : IBE, 2008
 2. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
 3. Drabik-Podgórna Viotetta : Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków : „Impuls”, 2005
 4. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy / praca zbiorowa pod red.  Agnieszki Stopińskiej-Pająk. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006
 5. Edukacja zawodowa : wyzwania, zagrożenia / red. Stanisław Czygiera. Suwałki : ITE, 2004
 6. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. Bydgoszcz : Wydaw.. UKW,  2007
 7. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. Radom : ITE ; Warszawa :WSP ZNP, 2006
 8. Kargulowa Alicja : O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004
 9. Parzęcki Ryszard : Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji : zamierzenia, wybory, realia. Włocławek : WSH-E, 2003
 10. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. Warszawa : WSP ZNP, 2004
 11. Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki / red. nauk. Alicja Kargulowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 12. Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna :  Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych. Warszawa : Difin, 2012
 13. Sarzyńska Ewa : Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
 14. Skałbania Barbara : Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień. Kraków : „Impuls”, 2009 
 15. Strużyna Aneta : Instytucjonalne doradztwo zawodowe: diagnoza i model optymalizacyjny. Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, 2005
 16. Suchy Stanisław : Jak zdobyć zawód i pracę? : (kto może pomóc?). Radom : ITE, 1995
 17. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 18. Wiatrowski Zygmunt : Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005
 19. Wojtasik Bożena : Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczyciela. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011
 20. Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : IBE, 2007

Artykuły z czasopism

 1. Baczyńska Maria : Doradztwo zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole. Edukacja i Dialog 2008 nr 2 s. 27-28
 2. Chrąsciel Katarzyna : Pomoc w wyborze zawodu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 10 s. 42-45
 3. Denek Kazimierz, Hyżak Danuta : Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski). Nowa Szkoła 2012 nr 3 s. 9-18
 4. Drogosz-Zabłocka Elzbieta : Poradnictwo zawodowe w zreformowanym systemie edukacji: (Konferencja w MEN). Szkoła Zawodowa 1999 nr 7 s. 51
 5. Edmund Kazimierz : Orientacja i poradnictwo zawodowe w liceum. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997 nr 9 s. 26-29
 6. Frączek Zofia : Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich. Nowa Szkoła  2009 nr 1 s. 41-47
 7. Fruga Bernard : Absolwenta z synergią zatrudnię od zaraz... Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 107-114
 8. Janiga Marian : Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 39
 9. Jasik Aleksandra, Kucharska Wiesława, Słowińska Danuta : Szok w Kozienicach. Nowa Szkoła 2004 nr 3 s. 12-14
 10. Jastrzębska Lidia : Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009. Nowa Szkoła 2009 nr 6 s. 4-13
 11. Kozłowski Tomasz : Czego boją się maturzyści. Psychologia w Szkole 2012 nr 1 s. 66-73
 12. Kucharska Krystyna : Przed trudnym wyborem. Biblioteka w Szkole 1999 nr 5 s. 13-15
 13. Lelińska Krystyna : Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji. Szkoła Zawodowa  2000 nr 3 s. 13-22
 14. Lenart-Pawłowska Zofia : Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Szkoła Zawodowa 2000 nr 3 s. 23-30
 15. Łodyga Olga : Kariera zawodowa elementem sukcesu życiowego w opiniach uczniów szkół średnich. Szkoła Zawodowa 1999 nr 9 s. 29-33
 16. Łodyga Olga : Poradnictwo zawodowe w szkole w kontekście reformy edukacji. Szkoła Zawodowa 2000 nr 2 s. 17-19
 17. Michalska Danuta : Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 10 s. 46-48
 18. Parzęcki Ryszard : Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2001 nr 4 s. 53-60
 19. Piorunek Magdalena, Woźniak Marlena : Nauczyciel jako doradca zawodowy. Nowa Szkoła 2006 nr 8 s. 43-49
 20. Ptak Lucyna : Refleksje z pracy doradczej w gimnazjum. Nowa Szkoła 2007 nr 7 s. 45-46
 21. Ramirez Katarzyna : Jaki zawód wybierają gimnazjaliści, wychowankowie domu dziecka. Nowa Szkoła 2006 nr 5 s. 43-49
 22. Religa Jolanta, Kacprzak Małgorzata, Żurek Mirosław : Dobre praktyki (krajowe i zagraniczne) aktywizacji zawodowej studentów. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2007 nr 3 s. 57-65
 23. Sałata Elżbieta : Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2007 nr 3 s. 33-38
 24. Solecka-Koplin Małgorzata : Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego. Biblioteka w Szkole 2012 nr 11 s. 5-8
 25. Świątek Dorota : Stymulacja aktywności pozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 35-40
 26. Tyluś Urszula : Kariera zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych. Nowa Szkoła 2003 nr 2 s. 42-44
 27. Wiatrowski Zygmunt : Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe i zawodowe w nowym systemie edukacji w Polsce. Szkoła Zawodowa 1999 nr 7 s. 3-5
 28. Wołk Zdzisław : Perspektywy kariery młodzieży prowincjonalnej. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2002 nr 2 s. 65-71
 29. Zadęcka-Cekiera Anna : Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? Nowa Szkoła 2005 nr 5 s. 9-13
 30. Zbróg Zuzanna : Potrzeby rodziców w świetle motywów wyboru szkoły dla dziecka. Nowa Szkoła 2010 nr 4 s. 25-31
 31. Żurek Mirosław, Bednarczyk Henryk : Akademickie Biura Karier : badania wstępne. Edukacja. Studia. Innowacje 2007 nr 3 s. 38-56

Materiały audiowizualne

 1. Jak znaleźć dobrą pracę / reż. Andrzej Sobczak; scen. Dariusz Ludwiczak; oprac. Barbara Puszczewicz. – Warszawa : TVP : MEN, 1998. – 2 kasety wizyjne (2x60 min.)
 2. Zawodowy list gończy : dozwolone od lat 16 / scen. i real. Dominik Affek, Marcin Stępiak; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. – Warszawa : TVP  : MENiS, 2003. – kaseta wizyjna (150 min.)
 3. Zawodowy list gończy : dozwolone od lat 18 / scen. i real. Dominik Affek, Marcin Stępiak; koncepcja i oprac. Barbara Puszczewicz. – Warszawa : TVP : MENiS, 2003. – kaseta wizyjna (150 min.)
 4. Zawodowy list gończy : bez ograniczeń / scen. i real. Dominik Affek, Marcin Stępiak; koncepcja i oprac. graf. Barbara Puszczewicz. – Warszawa : TVP : MENiS, 2003. – kaseta wizyjna (150min.)

                                                                                   

                                                                                                    oprac.Bogumiła Tańska

Copyright