Samobójstwo


Wydawnictwa zwarte

 1. Carr Alan : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
 2. Durkheim Emile : Samobójstwo : studium z socjologii. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006
 3. Dymek-Balcerek Krystyna : Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2000
 4. Fox Claudine, Hawton Keith : Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009
 5. Hołyst Brunon : Suicydologia. - Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa : "LexisNexis", 2012
 6. Jamison Kay Redfield : Noc szybko nadchodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec. Poznań : Zysk i S-ka, 2004
 7. Kijaczko Stanisław : Wobec bycia : filozoficzny problem samobójstwa. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 8. Malicka-Gorzelańczyk Hanna : Opinie młodzieży o samobójstwie. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002
 9. O’Connor Rory, Sheehy Noel : Zrozumieć samobójcę. Gdańsk : GWP, 2003
 10. Ślipko Tadeusz : Etyczny problem samobójstwa. Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2008


Artykuły z książek

 1. Jundziłł Elżbieta : Próby samobójcze – odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005.- s. 75-86
 2. Malicka Hanna : Zjawisko samobójstwa w świetle badań empirycznych i statystyk, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998.- s.183-193
 3. Samobójstwa młodzieży, [w:] McWhirter Jeffries J. i in. : Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ; Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.- s. 283-316


Artykuły z czasopism

 1. Antoniak Piotr : Życie zamarłych aniołów. Niebieska Linia 2007 nr 4/51 s. 3-4
 2. Badowska Katarzyna : Przyczyny samobójstw. Remedium 2012 nr 4 s. 12
 3. Badowska Katarzyna : Typy i klasyfikacje samobójstw. Remedium 2012 nr 3 s. 12
 4. Bernacka Ryszarda Ewa : Zachowania samobójcze młodzieży. Remedium 2011 nr 10 s. 21-23
 5. Błaszczyk Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 33-36
 6. Brodniak Włodzimierz A. : Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobójstwom. Remedium 2008 nr 9 s. 1-3
 7. Chmielewski Grzegorz : Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 2 s. 43-47
 8. Jakubowicz Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? Psychologia w Szkole 2011 nr 1 s. 142-149
 9. Kawula Stanisław : Samobójstwa. Co może zrobić pedagog? Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 4-13
 10. Kula-Lic Justyna : Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 6 s. 19-22
 11. Młodożeniec Anita, Janiak Jarosław : Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży – cz. I. Remedium 2009 nr 7/8 s. 1-3
 12. Młodożeniec Anita : Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży – cz. II. Remedium 2009 nr 9 s. 1-3
 13. Nowak-Kluczyński Konrad : Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 5 s. 44-51
 14. Ryszewska-Pokraśniewicz Beata, Czyżewski Michał : Droga do Itaki. Niebieska Linia 2007 nr 4/51 s. 10-11
 15. Szymańska Joanna : Ryzykowna profilaktyka samobójstw. Remedium 2008 nr 9 s. 4-5
 16. Tłuściak-Deliowska Aleksandra : Obalając mity na temat samobójstw. Remedium 2012 nr 2 s. 12
 17. Tłuściak-Deliowska Aleksandra : Samobójstwa a Internet. Remedium 2012 nr 5 s. 12
 18. Wieczorek Monika : Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań). Nowa Szkoła 2009 nr 2 s. 39-51
 19. Wójcik Magda : Samobójstwa wśród dzieci. Remedium 2006 nr 2 s. 20

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright