KONFLIKTY, MEDIACJE, NEGOCJACJE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

            WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Bercoff, Maurice A. : Negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

2. Chełpa, Stanisław, Witkowski, Tomasz : Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami. - Wyd. 3. - Taszów : Moderator, cop. 2004

3. Cywińska, Małgorzata : Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004

4. Cywińska, Małgorzata : Konflikty interpersonalne wśród dzieci. Poznań : "Eruditus", 1995

5. Czarnawska, Mira Montana : Podstawy negocjacji i komunikacji. Pułtusk : WSH, 2003

6. Edelmann, Robert J. : Konflikty w pracy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

7. Evans, Patricia : Toksyczne słowa : słowna agresja w związkach. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2003

8. Glass, Lilian : Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2001

9. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Wyd. 10. - Warszawa : "Pax", 2002

10. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. Warszawa : "Pax", 1996

11. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi?. - Wyd. 8. - Warszawa : "Pax", 2004

12. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Pax", 1996

13. Hauk, Diemut : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2002

14. Koll, Lea Regine : Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów. Kielce : "Jedność", 2006

15. Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Wojtasa i Michała Strzeleckiego. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001

16. Konflikty współczesnego świata / [aut. Adam Bartnicki et al.] - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

17. Lieberman, David J. : Sztuka rozwiązywania konfliktów : jak porozumieć się w każdej sytuacji. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

18. Mastenbroek, Wilem : Negocjowanie. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

19. Nolting, Hans-Peter : Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

20. Olubiński, Andrzej : Konflikty rodzice - dzieci : dramat czy szansa?. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001

21. Podgórski, Adam Ryszard : Socjologia : mikrostruktury. Bydgoszcz - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008

22. Rosenberg, Marshall B. : Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy : Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009

23. Ryś, Maria : Konflikty w rodzinie : niszczą czy budują?. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998

24. St-Hilaire, Chantal : Dyskusja bez kłótni. Warszawa : Bauer-Weltbild Media, 2005

25. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

26. Vopel, Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce : "Jedność", 2003

27. Waszkiewicz, Jan : Jak Polak z Polakiem ? : szkice o kulturze negocjowania. Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

           

            ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1. Bielecka, Elżbieta : Mediacja, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 130-131

2. Biszczanik, Agnieszka : Sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci sześcioletnie w opinii nauczycieli, [w:] Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 157-164

3. Błaszczyk, Wanda : Zarządzanie konfliktami interpersonalnymi, [w:] Metody organizacji i zarządzania : kształtowanie relacji organizacyjnych / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 173-188

4. Folger, Joseph P. : Konflikt i interakcja, [w:] Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart. - Wyd. 4, dodr. 5. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. - S. 491-502

5. Górnikiewicz, Jacek Z. : Negocjacje, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 610-619

6. Komunikacja i negocjowanie, [w:] Stoner, James A. F., Freeman R. Edward, Gilbert jr, Daniel R. : Kierowanie. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - S. 506-533

7. Konflikt i jego rozwiązywanie, [w:] Myers, David G. : Psychologia społeczna. Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, 2003. - S. 628-672

8. Konflikt i negocjacje, [w:] Hamer, Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 270-287

9. Konflikt i współpraca, [w:] Aronson, Elliot, Wilson, Thimoty D., Akert, Robin M. : Psychologia społeczna. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2006. - S. 263-270

10. Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązywanie, [w:] Stephan, Walter G., Stephan, Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji. - Wyd 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - S. 157-188

11. Konflikt społeczny, [w:] Wojciszke, Bogdan : Psychologia społeczna. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. - S. 400-424

12. Kawula, Stanisław : Konflikt społeczny w wychowaniu, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 115-118

13. Konflikty o różnym charakterze, zakresie i rozmiarze (przestrzennym), [w:] Świętochowska, Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń : Firma Handlowo -Wydawnicza Mado, 1999. - S. 115-129

14. Konflikty polityczne, [w:] Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 396-402

15. Konflikty w rodzinie, [w:] Dudziak, Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - S. 55-58

16. Mediacje uczniowskie, [w:] Rylke, Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? . - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1999. - S. 145-149

17. Mudyń, Krzysztof : "Komunikacja bez przemocy" jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - S. 303-319

18. Negocjacje, [w:] Dzierzgowska, Irena : Dyrektor w zreformowanej szkole. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2000. - S. 120-128

19. Negocjacje, [w:] Gęsicki, Janusz : Jak nie zwariować w szkole. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

20. Negocjacje, [w:] Armstrong, Michael : Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007. - S. 335-338

21. Negocjowanie i prowadzenie rokowań, [w:] Armstrong, Michael : Zarządzanie zasobami ludzkimi. - Wyd. 4. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - S. 704-712

22. Odmienność i nieporozumienia, [w:] Satir, Virginia : Terapia rodziny. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 29-38

23. Pietrzyk, Agnieszka : Praca w zespole. Rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant naukowy Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 uzup. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 15-29

24. Przybyła, Hanna, Skwara, Aleksandra : Kształcenie umiejetności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej, [w:] Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2005]. - S. 282-290

25. Rode, Danuta, Rode, Magdalena : Instytucja mediacji w sprawach karnych osób dorosłych - charakterystyka i funkcjonowanie, [w]: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 107-122

26. Sposoby rozwiązywania konfliktów, [w:] Wosińska, Wilhelimna : Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 527-533

27. Szczęsny, Wiesław Wojciech : Mediacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 122-124

28. Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, [w:] McKay, Matthew, Davis, Martha, Fanning, Patrick : Sztuka skutecznego porozumiewania się : praca, rodzina , zabawa . - Wyd. 3 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - S. 139-189

29. Wachowiak, Piotr : Konflikty w organizacji, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania : praca zbiorowa / pod red. Marii Romanowskiej. - Warszawa : "Difin", 2001. - S. 69-94

30. Węgłowska-Rzepa, Krystyna : Nieprawidłowa komunikacja jako jedna z przyczyn występowania konfliktów w relacjach interpersonalnych, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 323-336

31. Współdziałanie i konflikt społeczny, [w:] Borkowski, Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : na zlec. wydawcy Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - S. 235-264

32. Zachowania prospołeczne, koperacja i konflikt w organizacji, [w:] Jachnis, Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 175-199

33. Zych, Bożena M. : Konflikt, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 750-752

           

            WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Barnaś, Grażyna : Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym w szkole. Nowa Szkoła 2004, nr 10, s. 40-42

2. Cywińska, Małgorzata : Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci w aspekcie modelu konfliktu D. R. Petersona. Nowa Szkoła 2009 nr 1 s. 32–40

3. Cywińska, Małgorzata : Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa. Kwartalnik Pedagogiczny 2005 nr 1 s. 173–185

4. Cywińska, Małgorzata : Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2008 nr 9 s. 11–17, 61

5. Cywińska, Małgorzata : Przyjaźń i konflikty. Życie Szkoły 2005 nr 1 s. 4–9

6. Cywińska, Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci. Życie Szkoły 2009 nr 7 s. 5–12

7. Czarnecka, Dorota : Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 3 s. 26-28

8. Durda, Renata, Osiatyński Wiktor : Gra motywacji czyli jak leczyć tych, którzy leczyć się nie chcą - z Wiktorem Osiatyńskim, autorem książki "O zbrodniach i karach", rozmawia Renata Durda. Niebieska Linia 2003 nr 6 s. 3-5

9. Fenik, Katarzyna : W oku cyklonu : dziecko wobec konfliktu rodziców. Niebieska Linia 2000 nr 3 s. 14-15

10. Garstka, Tomasz : Każdy powód jest dobry?. Niebieska Linia 2000 nr 2 s. 14-15

11. Garstka, Tomasz : Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty. Niebieska Linia 2000 nr 3 s. 16-18

12. Godlewska, Aleksnadra : Sprawiedliwie czy po tyle samo. Życie Szkoły 2011 nr 1 s. 42-45

13. Herzberger Sharon D. : Przemoc wobec rodzeństwa. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 9-10

14. Kaczmarek, Mirosław : Mediacje rówieśnicze w szkole. Remedium 2008 nr 10 s. 18-19

15. Kluczyńska, Sylwia : Kłótnie rodziców a dziecko : dziecko wobec konfliktu rodziców. Niebieska Linia 2000 nr 3 s. 12-13

16. Kluczyńska, Sylwia : Konflikt, czy walka?. Niebieska Linia 2000 nr 2 s. 12-13

17. Koch, Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2004 nr 10 s. 30–34

18. Kuśpit, Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 1. Remedium 2006 nr 11 s. 22-23

19. Kuśpit, Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 2. Remedium 2007 nr 1 s. 22-23

20. Marczak, Monika : Strategie rozwiązywania konfliktów. Remedium 2011 nr 5 s. 29

21. Mazur, Dariusz : Działalność kuratora alternatywą mediacji. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2005 nr 1 s. 27–31

22. Mimiec, Katarzyna : Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2009 nr 8 s. 42–44

23. Narożna, Danuta : Negocjator w szkole, czyli sztuka kontaktów interpersonalnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 11 s. 32-34

24. Ośmiałowska, Anna : Uczenie rozumienia i rozwiązywania konfliktów. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2000 nr 2 wkładka s. 11–14

25. Płatek, Monika : Mediacja - szansa dla pokrzywdzonego?. Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 21-24

26. Pocent, Tamara : Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci : doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 6-8

27. Porembska, Marta : Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 85–95

28. Prajsner, Mira : Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce – cz. I. Remedium 2010 nr 7/8 s. 25-28

29. Prajsner, Mira : Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce – cz. II. Remedium 2010 nr 9 s. 13-15

30. Prusakowski, Sławomir, Bałutowski, Dawid : Mediacje – szansa dla szkoły. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 105–114

31. Prusakowski, Sławomir : Pożytki płynące z... konfliktów. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 121-130

32. Prusakowski, Sławomir, Podgórska, Barbara : Warto negocjować z uczniem. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 63–68

33. Ratajczak, Maria : O skutecznej mediacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2 s. 40-41

34. Siedlecka, Ewa : Jesteś lekiem na całe zło... Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 3-6

35. Sikorski, Wiesław : Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2003 nr 3 s. 36–38

36. Sroczyński, Wojciech : Konflikt czy dysonans w kontekście integracji środowiska wychowawczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 2 s. 24-29

37. Staręga, Adrianna : Mediacje rodzinne w Kanadzie. Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 30-31

38. Staszewska, Anna : Sprawiedliwość naprawcza : od spraw karnych po konflikty sąsiedzkie. Niebieska Linia 2003 nr 2 s. 24-27

39. Śleboda, Renata, Król-Zielińska, Magdalena : Trudne sytuacje – rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 1 s. 32–35

40. Wadas-Gadawska, Anna : Jak rozwiązywałam niektóre konflikty w klasie?. Nowa Szkoła 2002 nr 2 s. 61

41. Wajerowska-Oniszczuk, Barbara : Mediacja w szkołach. Niebieska Linia 2003 nr 4 s. 28-30

42. Zarzycka, Elżbieta : Rozwiązywanie problemu wychowawczego. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2001 nr 3 dod. s. 12–23

43. Zydlewicz, Maciej : O potrzebie mediacji. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2003 nr 5 s. 37–40

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright