SOCJOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Biała, Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

2.Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006

3.Jagieła, Jarosław : Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007

4.Karasowska, Aleksandra : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

5.Kott, Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

6.Kurzeja, Anna : Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń. Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008

7.Potempska, Elżbieta, Sobieska-Szostakiewicz, Grazyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

8.Techniki pracy w terapii zajęciowej / pod red. Kazimiery Milanowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982

9.Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998

10.Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008

11.Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

12.Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007

13.Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Dragan, Magdalena, Oleksy, Beata : Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 203-217

2.Ilnicka, Renata Małgorzata : Socjoterapia - twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie, [w:] Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. - S. 261-270

3.Olszak-Krzyżanowska, Bożena : Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie nabywania poczucia tożsamości i własnej wartości ich uczestników, [w:] Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 91-109

4.Róg, Anna : Świetlica socjoterapeutyczna, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 227-233

5.Sawicka, Katarzyna : Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania, [w:] Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 49-86

6.Sawicka, Katarzyna : Socjoterapia jako procedura psychokorekcyjna, [w:] Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 173-177

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Czerkawski, Jaromir : Moja przygoda z socjoterapią. Problemy Opiekuńczo-Wychowacze 2004 nr 3 s. 47-48

2.Czerwińska, Anna : Problemy resocjalizacji w systemie oświaty. Remedium 2009 nr 1 s. 1-3

3.Dąbrowska, Małgorzata : Świetlica socjoterapeutyczna CARITAS. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 9 s. 20-23

4.Dolata, Dorota : Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej. Życie Szkoły 2014 nr 10 s. 10-12

5.Garstka, Tomasz, Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty. Niebieska Linia 2000 nr 3 s. 16-18

6.Gordon, Henryka : W świetlicy scjoterapeutycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 53-54

7.Gorczyca, Robert : Naprawianie człowieka. Niebieska Linia 2006 nr 4 s. 11-13

8.Górska, Małgorzata : Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 34-36

9.Jarosz, Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas poczatkowych w świetlicy socjoterapeutycznej. Życie Szkoły 2000 nr 9 s. 547 – 550

10.Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 1. Remedium 2006 nr 6 s. 1-3

11.Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 2. Remedium 2006 nr 7/8 s. 1-4

12.Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 3. Remedium 2006 nr 9 s. 28-29

13.Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 4. Remedium 2007 nr 10 s. 30-31

14.Junik, Wioletta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 5. Remedium 2008 nr 3 s. 28-29

15.Kalinowska, Gabriela, Sawicka, Katarzyna : Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. Remedium 2005 nr 1 s. 22-23

16.Kalinowska, Gabriela : Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych. Remedium 2005 nr 3 s. 20-21

17.Kalinowska, Gabriela, Badurzyńska, Mirosława : Z notatnika socjoterapeuty. Remedium 2004 nr 11 s. 22-23

18.Kasprzak, Emilia, Ksądzyna, Jolanta : Zajęcia świetlicy profilktyczno-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 3 s. 47-48

19.Karasowska, Aleksandra : Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu?. Remedium 2008 nr 12 s. 8-9

20.Karasowska, Aleksandra : Miłość i profesjonalizm. Cz. 1. Remedium 2011 nr 4 s. 8-9

21.Karasowska, Aleksandra : Miłość i profesjonalizm. Cz. 2. Remedium 2011 nr 5 s. 10-11

22.Karsowska, Aleksandra : Model pomocy realizowany w świelicy. Remedium 2009 nr 2 s. 6-7

23.Karasowska, Aleksandra, Szulirz, Alina: Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 1. Remedium 2008 nr 10 s. 30-31

24.Karasowska, Aleksandra, Szulirz, Alina: Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 2. Remedium 2008 nr 11 s. 12

25.Karasowska, Aleksandra : W poszukiwaniu nowych metod pomocy. Remedium 2008 nr 9 s. 28-30

26.Karpińska, Hanna, Zieliński, Karol : Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom". Remedium 2005 nr 2 s. 20-21

27.Kędzierzawska, Joanna : ABC socjoterapii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 45-47

28.Kołaszewska, Henryka : Procedury postępowania przy przyjęciu dziecka do świetlicy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 10 s. 46

29.Kowalska, Katarzyna : Potrafisz inaczej. Życie Szkoły 2010 nr 9 s. 45-47

30.Kowalski, Dariusz : Kluby młodzieżowe jako nowoczesna forma profilaktyki. Remedium 2008 nr 5 s. 30-31

31.Krasiczyńska, Barbara : Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 9 s. 40-47

32.Kuchta, Dorota : Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 546-549

33.Laskowski, Andrzej : Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 2 s. 29-34

34.Maciaszek, Monika : Projekty projektem na życie. Cz. 1. Remedium 2013 nr 1 s. 6-7

35.Maciaszek, Monika : Projekty projektem na życie. Cz. 2. Remedium 2013 nr 3 s. 8-9

36.Malesa, Piotr, Kukawska-Makuła, Marzena : Grupa usamodzielnienia po dwóch latach funkcjonowania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 7 s. 32-34

37.Marchow, Marta : Drama w profilaktyce. Remedium 2005 nr 7/8 s. 44-45

38.Matyja, Anna : Miejscówka czyli Miejsce dla dzieci. Remedium 2011 nr 7/8 s. 44-45

39.Matyja, Anna : Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie. Remedium 2010 nr 3 s. 10-11

40.Matyja, Anna : Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 36-41

41.Mierzwa, Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 32-35

42.Nowakowski, Krzysztof : Propozycja programu socjoterapeutycznego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 3 s. 46-49

43.Nowosiadły, Agnieszka : Zabawa w socjoterapii. Remedium 2006 nr 5 s. 30-31

44.Pasek, Marzena : Diagnoza i prognoza. Remedium 2004 nr 11 s. 20-21

45.Paszkiewicz, Aneta : Kwalifikacje prowadzacego zajęcia socjoterapeutyczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 6 s. 22-26

46.Paszkiewicz, Aneta : Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 4 s. 18-23

47.Pawlak, Gracjana : Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 4 s. 42-45

48.Pawlukiewicz, Anna : Kontakty z rówieśnikami. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 27-29

49.Pufal-Struzik, Irena : Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej dziecka. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 3 s. 7-13

50.Ratajczak, Maria : Rozwiązywanie problemu wychowawczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 35-40

51.Rembiasz, Elżbieta : Jak budzić w dzieciach wrażliwość na sztukę?. Remedium 2010 nr 7/8 s. 12-14

52.Rembiasz, Elżbieta : Nieoszlifowane diamenty. Remedium 2009 nr 3 s. 6-7

53.Rembiasz, Elżbieta : Socjoterapia a projekty – refleksja wychowawcy. Remeduium 2009 nr 12 s. 12

54.Rozycki, Klaudia : Środowiskowe świetlice „oknem na świat”. Problemy Opikuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 31-33

55.Rylke, Hanna : Tworzenie systemów pomocy dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 5 s. 17-22

56.Sawicka, Katarzyna : Ekologiczny aspekt socjoterapii. Remedium 2005 nr 5 s. 20-21

57.Sawicka, Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej. Remedium 2004 nr 7/8 s. 44-45

58.Sawicka, Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych. Remedium 2005 nr 11/12 s. 42-43

59.Sawicka, Katarzyna : Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych. Remedium 2006 nr 2 s. 30-31

60. Remedium 2006 nr 7/8 s. 54-55

61.Sawicka, Katarzyna : Reakcje na opór uczestników socjoterapii. Remedium 2007 nr 6 s. 28-29

62.Sawicka, Katarzyna: Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji. Cz. 1. Remedium 2004 nr 1 s. 22-23

63.Sawicka, Katarzyna: Socjoterapia : model myślenia o psychoreakcji. Cz. 2. Remedium 2004 nr 3 s. 18-19

64.Sawicka, Katarzyna :  Trudne zachowania uczestników socjoterapii. Remedium 2006 nr 3 s. 28-29

65.Sawicka, Katarzyna, Kalinowska, Gabriela : Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna. Remedium 2004 nr 5 s. 20-21

66.Skałbania, Barbara, Gretkowski, Andrzej : Terapia pedagogiczna w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 4 s. 10-17

67.Sochocka, Kinga, Van Laere, Karolina : Specyfika pracy terapeutycznej z dzieckiem. Remedium 2015 nr 10 s. 20-21

68.Szarzyńska-Głód, Justyna, Szulirz, Alina: Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 2. Remedium 2010 nr 1 s. 6-7

69.Szulirz, Alina, Karasowska, Aleksandra : "Czy Pan Bóg ma oczy"?. Remedium 2008 nr 7/8 s. 57-59

70.Szulirz, Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 1. Remedium 2010 nr 4 s. 6-7

71.Szulirz, Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 2. Remedium 2010 nr 5 s. 4-5

72.Szulirz, Alina : Kto kogo prowadzi? Cz. 3. Remedium 2010 nr 6 s. 6-7

73.Szulirz, Alina : Miejsce spotkania. Remedium 2011 nr 10 s. 10-11

74.Szulirz, Alina: Na dobry początek ... . Remedium 2010 nr 12 s. 8-9

75.Szulirz, Alina : "Nigdy nie miałem takich urodzin". Remedium 2010 nr 11 s. 10-11

76.Szulirz, Alina : Sędzia, prokurator i obrońca. Remedium 2011 nr 6 s. 30-31

77.Szulirz, Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1. Remedium 2011 nr 7/8 s. 46-47

78.Szulirz, Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2. Remedium 2011 nr 9 s. 10-11

79.Szulirz, Alina : Trudna integracja. Cz. 1. Remedium 2011 nr 2 s. 10-11

80.Szulirz, Alina : Trudna integracja. Cz. 2. Remedium 2011 nr 3 s. 10-11

81.Szulirz, Alina : Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 1. Remedium 2009 nr 5 s. 4-5

82.Szulirz, Alina, Szarzyńska-Głód, Justyna : Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 2. Remedium 2009 nr 6 s. 6-7

83.Sulirz, Alina: Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 1. Remedium 2009 nr 7/8 s. 6-7

84.Szulirz, Alina : Wigilia czyli Czuwanie. Remedium. 2009 nr 1 s. 8-9

85.Szulirz, Alina : Wystarczy byś Był... . Remedium 2011 nr 1 s. 10-11

86.Szulirz, Alina : Wyzwalanie potencjału dzieci. Remedium 2008 nr 4 s. 30-31

87.Witkoś, Maria : Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz). Nowa Szkoła 2007 nr 5 s. 38-41

88.Wojtasik, Monika : Drugie drzwi. Remedium 2012 nr 4 s. 10-11

89.Wojtasik, Monika : Wychowawcza "nierzeczywistość". Remedium 2012 nr 7/8 s. 12-13

90.Zyzik, Elżbieta : Sposoby badania stosunków interpersonalnych uczniów. Nauczanie Poczatkowe 2007/2008 nr 3 s. 14-19

91.Żak, Iwona, Szulirz, Alina : Strategia pomocy dla Kasi. Remedium 2012 nr 1 s. 8-10

92.Żak, Iwona, Szulirz, Alina : Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 3. Remedium 2010 nr 2 s. 6-7

 Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright