WYDAWNICTWA ZWARTE

 AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE

 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2007
 2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2007
 3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa :Difin, 2008
 4. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004
 5. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński. Rzeszów : WSP, 2000
 6. Biała, Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
 7. Bici biją / red. Jadwiga Bińczycka. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2001
 8. Braun-Gałkowska Maria, Ulfik-Jaworska Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin : Gaudium, 2002
 9. Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk : GWP, 2003
 10. Dambach Karl E. : Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk : GWP, 2008
 11. Danilewska Joanna : Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia. Warszawa : WSiP, 2004
 12. Elliot Julian, Place Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa : WSiP, 2000
 13. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym  pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 2006
 14. Gebauer Karl : Mobbing w szkole. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2007
 15. Grochocińska Rita : Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk : Wydaw. UG, 2000
 16. Guerin Suzanne, Hennessy Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk : GWP, 2008
 17. Hollin Cliv R., Browne Deborah, Palmer Emma J. : Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. Gdańsk : GWP, 2004
 18. Jordan Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 19. Karkowska Magda, Czarnecka Wiesława : Przemoc w szkole. Kraków : Impuls, 2000
 20. Krahe, Barbara : Agresja. Gdańsk : GWP, 2005
 21. Lawson, Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców wychowawców. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
 22. MacKenzie, Robert J. : Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk : GWP, 2008
 23. Olweus, Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać. Warszawa : Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, 2007
 24. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża,  Andrzeja Płukisa. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
 25. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika i Leszka Woszczka. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005
 26. Rogge, Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 27. Surzykiewicz, Janusz : Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa : CMPP-P, 2000
 28. Urban, Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2000
 29. Urban, Bronisław : Zachowanie dewiacyjne młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2004
 30. Wieczorek, Leszek : Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice : „Śląsk”, 2006
 31. Wolińska, Jolanta Maria : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. Lublin : Wydaw. UMCS, 2004

INNE  ZABURZENIA

 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / red. Anna Szymanowska. Warszawa : PARPA, 2004
 2. Babiuch, Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?. Warszawa : WSiP, 2002
 3. Binder Gislind, Michaelis Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003
 4. Carr, Alan Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk : GWP, 2004
 5. Dymek-Balcerek, Krystyna : Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieku XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. Radom : Wydaw. Politechniki  Radomskiej, 2000
 6. Góralczyk, Ewa : Nauczycielem być ... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2006
 7. Heyne Dawid, Rollings Stephanie : Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Gdańsk : GWP, 2008
 8. Ilnicka, Renata Małgorzata : Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2008
 9. Kozaczuk, Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
 10. Kurzępa, Jacek : Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich. Kraków : Impuls, 2001
 11. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005
 12. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter i in. Warszawa : Wydaw. PARPA, 2005
 13. Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / red. Bożena Majerek. Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2007

PROFILAKTYKA

 1. Bąk Joanna, Wiewióra-Pyka Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Kraków : Rubikon, 2003
 2. Carr, Alan : Depresja Ciągłość próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk : GWP, 2004
 3. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska. Kraków : „Impuls”, 2003
 4. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Rokosz. Toruń : Adam Marszałek, 2004
 5. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2006
 6. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy : [pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi] / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006
 7. Firestone, Robert W. : Nietoksyczne rodzicielstwo : jak mądrze wychowywać dzieci. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
 8. Grodowska Małgorzata, Kowalska Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. Kraków : Rubikon, 2003
 9. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Warszawa : WSiP, 2002
 10. Hauk Diemunt : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Kielce : Jedność, 2002
 11. Jakubowska, Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa. Warszawa : PWN, 2002
 12. Karasowska, Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005
 13. Karasowska, Aleksandra : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006
 14. Kosińska, Ewa : Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego. Kraków : Rubikon, 2002
 15. Kosinska Ewa, Zachara Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami. Kraków : Rubikon, 2003
 16. Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. Warszawa : Difin, 2007
 17. Łakomski, Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno – wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Impuls, 2004
 18. Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów : Fosze, 2004
 19. Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków : Impuls, 2003
 20. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bąk Ewa : W grupie, z grupą i dla grupy. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 53-57
 2. Bednarz Wilotta, Zygucka Anna : Zajęcia na temat zapobiegania agresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 33-35
 3. Białek Jolanta : Dlaczego zachowujemy się agresywnie. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 139-141
 4. Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta : Program „Nie! dla przemocy i agresji w szkole”. Problemy  Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 42-43
 5. Burian Jolanta : Rozwiązywanie problemu agresji w klasie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 35-37
 6. Choina Mirosław : Bo tak trzeba... (rzecz o agresji w szkole). Nowa Szkoła 2003 nr 6 s. 24-28
 7. Czarnecka Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003 nr 5 s. 35-37
 8. Czechowska Jan : Trudności emocjonalne. Życie Szkoły 2001 nr 7 s. 398-401
 9. Czyż Elżbieta : Przemoc w szkole w opinii uczniów. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 6-8
 10. Garbiec Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 41-44
 11. Gąska Barbara : Gimnazjum bez przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 44-45
 12. Glapka Iwona, Michalak Elżbieta : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 43-44
 13. Gorlach Agnieszka : Program Nie! dla przemocy Tak! dla kultury. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 2 s. 42-44
 14. Jagieła Jarosław : Rozważne zaangażowanie. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 115-122
 15. Kaniowska Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 14-16
 16. Karły Anna : Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole. Szkoła Specjalna 2004 nr 3 s. 174-184
 17. Karłyk-Ćwik Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 5-13
 18. Kazimierowicz Marek : Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych. Nowa Szkoła 2003 nr 9 s. 20-21
 19. Kołodziejczyk Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 109-116
 20. Koperny Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji. Życie Szkoły 2001 nr 1 s. 30-31
 21. Kowalewska Ewa : Szkolny program walki z agresją. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 41-42
 22. Krawczyk Anna : Zrozumieć trudne dziecko. Psychologia w Szkole 2006 nr 4 s. 105-112
 23. Krupińska Marta : Dzieci z ADHD – sprawcy i ofiary przemocy. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 27-29
 24. Kubik Beata : Agresja w szkole. Życie Szkoły 2001 nr 4 s. 216-221
 25. Kwiecień-Głaz Monika : Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli. Nowa szkoła 2006 nr 9 s. 39-42
 26. Luty Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 42-44
 27. Łukowska Maria : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 3 s. 25-32
 28. Manturzewska-Grzegorczyk Anna, Stachanowska Kamila : Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 101-103
 29. Michaliszyn Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 48-49
 30. Milczarek Agnieszka : Kiedy w szkole pojawia się przemoc... Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 37-50
 31. Nerwińska Elżbieta :  Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 8-13
 32. Oleszkowicz Anna : Wagary ponad miarę. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 3-12
 33. Ostrowska Krystyna : Agresja i przemoc w polskiej szkole – diagnoza zjawiska. Niebieska Linia 2003 nr 4 s. 23-27
 34. Ostrowska Krystyna : Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 13-22
 35. Piekarska Anna : Ciemna strona szkoły. O krzywdzeniu uczniów. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 81-89
 36. Piekarska Anna : Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 69-80
 37. Pohorecka Ina, Sofulak Magdalena : Jak uczyć pomagania. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 29-40
 38. Poraj Grażyna : Agresja w wiejskich szkołach. Niebieska Linia 2004 nr 5 s. 16-18
 39. Poraj Grażyna : Niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu. Psychologia w Szkole 2006 nr 2 s. 69-81
 40. Poraj Grażyna : Szkoła chora na agresję. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 87-99
 41. Poraj Grażyna : Szkoła wobec agresji. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 3-24
 42. Prusakowski Sławomir : Pożytki płynące z... konfliktów. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 121-130
 43. Prusakowski Sławomir, Bałutowski Dawid : Mediacje – szansa dla szkoły. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 105-114
 44. Radwańska Jadwiga : Prędzej bym małpy nauczył! Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 81-90
 45. Rosenberg Marshall : Porozumienie Bez Przemocy. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 15-28
 46. Rylke Hanna : Profilaktyka w szkole i środowisku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 12-16
 47. Sikorski Wiesław : Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 2 s. 29-33
 48. Tatarowicz Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 5 s. 32-38
 49. Tomasik Beata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 2 s. 27-28
 50. Wiaderek Wioletta : Szkoła przemocą stoi? Nowa Szkoła 2006 nr 10 s. 22-26
 51. Więckowski Ryszard : Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 131-136
 52. Wodzińska Aleksandra : Warsztaty na złagodzenie agresji. Psychologia w Szkole 2006 nr 2 s. 91-94
 53. Wojciechowski Mirosław : Bullying w liceum ogólnokształcącym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 28-33
 54. Wojciechowski Mirosław : Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 2 s. 56-59
 55. Ziemniewicz Marcin : Kto winny czyli o przemocy w szkole. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 34-35
 56. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 91-100
 57. Żak Piotr : Chętni do bitki. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 25-27
 58. Żegnałek Kazimierz : Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 2006 nr 1 s. 79-85

  

                                                                                                                            oprac. Bogumiła Tańska