RESOCJALIZACJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

 

1.Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

2.Brzeziński, Włodzimierz : Wychowanie fizyczne specjalne. Cz. 1, Resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. - Wyd. 3 zm. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998

3.Cekiera, Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. Lublin : TNKUL, cop. 2001

4.Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : "Impuls", 2003

5.Czapów, Czesław, Jedlewski, Stanisław : Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

6.Frąckowiak, Przemysław : Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Środa Wielkopolska : Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2006

7.Górski, Stanisław : Metodyka resocjalizacji. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985

8.Hillenbrand, Clemens : Pedagogika zaburzeń zachowania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007

9.Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006

10.Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

11.Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

12.Iwański, Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. Płock : Novum, 2003

13.Jedlewski, Stanisław : Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich : procesy dezintegracji osobowości młodzieży i metody ich przezwyciężania. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1966

14.Kalinowski, Marian : Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

15.Kalinowski, Marian : Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo, 2005

16.Kalinowski, Marian, Pełka, Jerzy : Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw, 2003

17.Karłyk-Ćwik, Anna : Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2009

18.Konopczyński, Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium, 2007

19.Kozaczuk, Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

20.Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

21.Kurzeja, Anna : Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń. Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008

22.Lipkowski, Otton : Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

23.Machel, Henryk : Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne). - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

24.Makowski, Ryszard F. : Za murami poprawczaka : refleksje i wspomnienia. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009

25.Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej / aut.: Lubomiła Aksamit [et al]. Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 2012

26.Mudrecka, Irena : Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole : Wydaw. UO, 2004

27.Opora, Robert : Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

28.Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Pedagogiczne, 2006

29.Pospiszyl, Kazimierz : Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością. Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydaw. Naukowe PWN, 2006

30.Pospiszyl, Kazimierz : Psychopatia : istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

31.Pospiszyl, Kazimierz : Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa : "Żak", 1998

32.Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Wyd. 3. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

33.Przybyliński, Sławomir : Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

34.Pytka, Lesław, Głowacka, Barbara : Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca - incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie, Warszawa 20 - 21 marca 2000 r. Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000

35.Pytka, Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne ; "Resocjalizacja w środowisku otwartym" napisał Marian Kalinowski. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

36.Raś, Danuta : O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku. - Wyd. 2 uzup. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

37.Rejzner, Andrzej : Rekreacja psychomotoryczna w resocjalizacji nieletnich. Warszawa : Wydaw-a Uniwersytetu Warszawskiego, 1981

38.Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

39.Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

40.Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

41.Rodziny problemowe : problemy resocjalizacji / red. Honorata Dziewanowska. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1988

42.Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

43.Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Małgorzaty Michel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

44.Szałański, Jan : Resocjalizacja w zakładzie poprawczym. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

45.Szczęsny, Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : "Żak", 2003

46.Szymanowska, Aleksandra : Więzienie i co dalej. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2003

47.Szymanowski, Teodor : Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych. - Wyd. 1(dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

48.Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski. Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2008

49.Vasek, Stefan, Stankowski, Adam : Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

50.Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

51.Wyleżałek, Joanna : Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej : stan obecny oraz alternatywa rozwiązań. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006

52.Wysocka, Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

53.Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007

54.Zajączkowski, Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

55.Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / pod red. Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka ; [aut.] Natalia Górska [et al.]. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2008

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Bałandynowicz, Andrzej :Resocjalizacja w warunkach kurateli sądowej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 283-294

2.Daszkiewicz-Konopczyńska, Mariola, Konopczyński, Marek : Resocjalizacja twórcza (kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich), [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 274-278

3.Folrczykiewicz, Janina : Resocjalizacja przez twórczość, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 271-274

4.Fuerst, Krystyna : Praca wychowawczo-resocjalizacyjna a zachowania agresywne nieletnich. Głos praktyka, [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 79-88

5.Heine, Marek : Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 47-53

6.Kalinowski, Marian : Resocjalizacja w środowisku otwartym, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 279-282

7.Kozaczuk, Franciszek, Kozaczuk, Joanna : Resocjalizacja penitencjarna. Nadzieja czy porażka?, [w:] Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 137-146

8.Maciaszczyk, Paweł : Asertywność w kontekście nieprzystosowania i resocjalizacji, [w:] Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 105-127

9.Nowakowski, Mariusz : Koncepcja zróżnicowanych oddziaływań jako szansa dla współczesnej resocjalizacji, [w:] Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 379-383

10.Przyłucka, Urszula : Środowisko naukowe wobec problemu resocjalizacji, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - 81-88

11.Pytka, Lesław : Resocjalizacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 268-270

12.Pytka, Lesław : Resocjalizacja - anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 219-231

13.Sarzała, Dariusz : Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej, [w:] Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - S. 149-186

14.Wasielewska, Alina : Pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych, [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. - S. 197-201

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Bochno, Ewa : RODK - czy i jak wspomaga rodzinę. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 5 s. 44-49

2.Borecka-Biernot, Danuta : Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego. Szkoła Specjalna 2003, nr 1 s. 18-32

3.Chrzanowski, Bartłomiej : Kiedy energii za dużo : o twórczej resocjalizacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 6 s. 43-48

4.Czerwińska, Anna : Problemy resocjalizacji w systemie oświaty. Remedium 2009 nr 1 s. 1-3

5.Dukaczewski, Edward Jacek : Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Szkoła Specjalna 2003, nr 2 s. 109-113

6.Dylematy polskiej resocjalizacji / oprac. Anna Czerwińska. Remedium 2008 nr 12 s.13-15

7.Fidelus, Anna : Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 22-27. - Bibliogr.

8.Florczykiewicz, Janina : Samoocena recydywistów penitencjarnych - sprawozdanie z badań. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 358-367- Bibliogr.

9.Florczykiewicz, Janina : Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 176-185. Bibliogr.

10.Florczykiewicz, Janina : Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 121–128

11.Górecka, Agnieszka : Szkolna interwencja profilaktyczna – możliwości stosowania. Remedium 2012 nr 2 s. 16-17

12.Horbowski, Adam : Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 9 s. 32-37

13.Implementacja programu ART w ocenie realizatorów. Cz. 1 / oprac. MJ Sochocki. Remedium 2009 nr 6 dod., s. 18-19

14.Iwanicki, Hubert : Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych. Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 50-54

15.Iwanicki Hubert : Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego. Szkoła Specjalna 2004 nr 1 s. 26-31

16.Iwanicki, Hubert : Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 165 - 175

17.Jamrożek, Mirosława : Policyjna Izba Dziecka w systemie profilaktyki i resocjalizacji. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2001, nr 8 s. 11-17

18.Jaworska, Anetta : Transcendentalno–egzystencjalny model pedagogiki penitencjarnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 4 s. 63–71

19.Kaczmarek, Mirosław : Resortowe podziały czyli nieletni w „teczkach”. Remedium 2011 nr 5 s. 18-19

20.Kaczmarek, Mirosław : W kolejce do resocjalizacji. Remedium 2009 nr 7/8 s. 38-39

21.Karłyk-Ćwik Anna : Autopercepcja kompetencji zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 115-129

22.Kijak, Remigiusz : Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce. Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 37-49

23.Kobylińska-Szkatuła, Joanna : Problem przestępczości nieletnich w suwalskim. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 2 s. 36-38

24.Konopka, Kamil Marek : Pedagogiczne zasady efektywnej resocjalizacji prowadzonej przez kuratora sądowego. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 113-121

25.Kozula, Jolanta : Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 138-146

26.Kulma, Roman : Efektywność warunkowego zwolnienia nieletnich z zakładów poprawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 8 s. 34-42

27.Kurzępa, Jacek : Warunki skuteczności działań profilaktycznych. Remedium 2009 nr 10 s. 1-3

28.Kwiatkowski, Piotr : Nieletni wobec resocjalizacji. Diagnoza postaw i wybrane ich uwarunkowania. Szkoła Specjalna 2002 nr 2 s. 87-95

29.Laskowski, Andrzej : Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 2 s. 29-34

30.Linowski, Krzysztof : Agresja - więzienie – pomoc. Niebieska Linia 2006 nr 4 s. 9-10

31.Łukowska, Maria : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2006 nr 3 s. 25-32

32.Makowski, Ryszard : Turystyczna szkoła charakterów. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2005 nr 2 s. 19 – 23

33.Malinowski, Ludwik : Polska – Niemcy – trudności w wychowaniu są podobne. Nowa Szkoła 2000 nr 1 s. 53-55

34.Małuścicka, Maria : Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży w Danii. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2002 nr 3 s. 34-37

35.Maszczak, Tadeusz : Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 3 s. 21-24

36.Matyjas, Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 16-19

37.Meyer, Maria : ,,Jugend-Hilfe–Jugend-Strafe“ – europejska debata nad przestępczością dzieci i młodzieży. Szkoła Specjalna 2001 nr 5 s. 301-303

38.Mierzwa, Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 32-35

39.Miłkowska, Grażyna : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2006 nr 2 s. 22- 30

40.Mirosław, Katarzyna : Samoocena skazanych przejawiających twórcze zainteresowania. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 186-193

41.Muskała, Maciej : System resocjalizacyjny Glen Mills Schyl. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 30-35 i 64

42.Nowacka, Teresa : Strategia rozwiązywania problemów młodzieży. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2004 nr 8 s. 49-50

43.Nowakowski, Krzysztof : Propozycja programu socjoterapeutycznego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 3 s. 46-52

44.Obraniak, Wojciech : W internacie schroniska dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 44-48

45.Ostrowska, Małgorzata : Nauczyciele wychowania fizycznego wobec niedostosowania społecznego dzieci. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 8/9 s. 36-39

46.Polkowski, Tomasz : Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2000 nr 9 s. 30-39

47.Polkowski, Tomasz : Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : nieufność czy optymizm?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 19-23, 59

48.Porembska Marta : Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 85- 95

49.Pospiszyl, Kazimierz : Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych. Szkoła Specjalna 2001 nr 5 s. 272-279

50.Pospiszyl, Kazimierz : Program resocjalizacyjny ,,Respekt”. Szkoła Specjalna 2002 nr 5 s. 277-284

51.Potempska, Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze 2005 nr 4 s. 15-22

52.Pustkowiak, Lidia : Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 30-39

53.Raczek, Helena : Przywięzienny Dom Matki. Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze 2003 nr 9 s. 31-34

54.Rylke, Hanna : Tworzenie systemów pomocy dzieciom i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 9 s. 17-22

55.Sas-Nowosielski, Krzysztof : Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001 nr 11 s. 28-32

56.Sawa, Aleksandra : Sawa Aleksandra, Sytuacja wychowanków zakładu poprawczego w Witkowie zwolnionych warunkowo i z mocy prawa. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 104-112

57.Siemionow, Justyna : Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 8 s. 28-31

58.Siemionow, Justyna : Model racy terapeutycznej i wychowawczej w instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 9 s. 20-28

59.Siemionow, Justyna : Przyczyna ucieczek wychowanków z MOW. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 5 s. 38-43

60.Sikora, Stanisław : Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną. Szkoła Specjalna 2003 nr 3 s. 180-183

61.Sitarczyk, Małgorzata : Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : realizm czy utopia?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 16-18

62.Staniak-Ososińska, Małgorzata : Europejski wymiar przeciwdziałania przestępczości nieletnich. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane 2007/2008 nr 3 s. 69-77

63.Starek, Jan : Opis i analiza funkcjonowania grupy wychowanków zakładu poprawczego jako grupy odniesienia dla nieletnich umieszczonych w schronisku w kontekście destrukcyjnego wpływu na kierowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 307-316

64.Strykowska, Justyna : Propozycja działań profilaktyczno – terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 346-361

65.Szczepaniak, Joanna : Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 9 s. 11-18

66.Szecówka, Adam : Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową. Szkoła Specjalna 2002 nr 4 s. 204-214

67.Szulirz, Alina : Trudna integracja Cz. I. Remedium 2011 nr 2 s. 10-11

68.Tubek, Stanisław : Specyfika pracy w szkołach przywięziennych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 1 s. 37-38

69.Wachowicz, Janusz : "Ten jest dobry, kto chce być dobrym". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 4 s. 23-26

70.Waleczek, Joanna, Otręba, Iwona : Środki wychowawcze stosowane w resocjalizacji. Lider 2009 nr 2 s. 12-13

71.Wolan, Tadeusz : ,,Grawitacja lotu” prawdziwe losy dziewcząt, które uciekły. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 33-37

72.Wolan, Tadeusz : Reformowanie placówki resocjalizacyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 10 s. 25-30

73.Wolan, Tadeusz : Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 6 s. 32-37

74.Zozula, Jolanta : Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 138-146. Bibliogr.

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright