WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński. Rzeszów : WSP, 2000
 2. Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. Kraków : Wydaw. „Impuls”, 2003
 3. Czapów, Czesław, Jedleński, Stanisław : Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
 4. Czapów, Czesław : Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki . Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
 5. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. Kraków : Wydaw. UJ, 2001
 6. Domagała - Kręcioch, Agnieszka : Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków :Wydaw. Naukowe AP, 2008
 7. Doroszewski, Janina : Pedagogika Specjalna T. 2. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
 8. Dymek – Balcerek, Krystyna : Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania – alkoholizm – samobójstwa – grupy subkulturowe – sekty. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2000
 9. Frąckowiak, Przemysław : Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. Poznań : GARMOND Oficyna Wydawnicza, 2006
 10. Górski, Stanisław : Metodyka resocjalizacji. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
 11. Obuchowska, Irena : Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców . Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1996
 12. Ilnicka, Renata Małgorzata : Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2008
 13. Iwański, Zbigniew St., ks : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. Płock : SWiPW, 2003
 14. Jordan, Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 15. Kalinowski, Adam : Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich. Warszawa : Wydaw. APS, 2005
 16. Konopnicki, Jan : Niedostosowanie społeczne. Warszawa : Wydaw. PWN, 1971
 17. Kowalska – Ehrlich, Barbara : Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo. Warszawa : Wydaw. Praw., 1988
 18. Kozaczuk, Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
 19. Kuberska – Gaca, Krystyna, Gaca, Andrzej : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Warszawa : WSiP, 1986
 20. Lipkowski, Otton : Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. Warszawa : PZWS, 1971
 21. Lipkowski, Otton : Resocjalizacja. Warszawa : WSiP, 1987
 22. Lipkowski, Otton : Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych. Warszawa : PZWS, 1966
 23. Makowski, Aleksander : Dewiacje społeczne i socjalizacja reedukacyjna młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka. Warszawa : WWD, 2000
 24. Makowski, Aleksander : Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych. Olsztyn : WSP, 1985
 25. Marek – Ruka, Maria : Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży. Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1976
 26. Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : WSP TWP, 2008
 27. Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. Kraków : Wydaw. AP, 2001
 28. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza- profilaktyka – resocjalizacja / pod red. Stanisława Kawuli, Henryka Machela. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999
 29. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczka. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003
 30. Moczydłowska, Joanna, Pełszyńska, Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznej.  Rzeszów : Wydaw. FOSZE, 2004
 31. Mudrecka, Irena : Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole : Wydaw. UO, 2004
 32. Natowska, Hanna : Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. Warszawa : WSiP, 1986
 33. Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007
 34. Pospiszyl, Kazimierz, Żabczyńska Ewa : Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa Wydaw. PWN, 1985
 35. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Sobockiego. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2001
 36. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczka, Bronisława Urbana. Rzeszów :Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004
 37. Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika, Leszka Woszczka, Katowice : Wydaw. UŚ, 2005
 38. Raś, Danuta : O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice : Wydaw. UŚ, 2006
 39. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Warszawa : PWSPR, 2008
 40. Sękowska, Zofia : Wprowadzenie do Pedagogiki specjalnej. Warszawa :Wydaw. APS, 2001
 41. Sowa, Józef, Wojciechowski Franciszek : Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe. Zamość : Wisza w Zamościu, 2003
 42. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Zenona Jasińskiego i Ireny Mudreckiej. Opole, UO, 2004
 43. Syrek, Ewa : Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Katowice :UŚ, 1986
 44. Szałasiński, Jan : Resocjalizacja w zakładzie poprawczym. Warszawa : WSiP, 1978
 45. Szczęsny, Wiesław W. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003
 46. Turlej, Stefan : Młodzież społecznie niedostosowana. Warszawa WSiP, 1982
 47. Urban, Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2000
 48. Urban, Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2000
 49. Vasek, Stefan, Stankowski, Adam : Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice : Wydaw. UŚ, 2006
 50. Wieczorek, Leszek : Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej . Katowice : „Śląsk”, 2006
 51. Wyleżałek, Joanna : Problem efektywności resocjalizacji nieletnich w warunkach opieki całkowitej. Stan obecny oraz nowa alternatywa rozwiązań. Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006
 52. Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005
 53. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysik. Bydgoszcz : Wydaw. AB, 2005

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Bobik, Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym). Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 373 – 380
 2. Choroś, Dorota : W pułapce stresu. Nowa Szkoła 2006 nr 1 s. 26 – 34
 3. Fidelus, Anna : Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 22 – 27
 4. Fiedelus, Anna : Ulica – jedyna alternatywa dla młodzieży?. Nowa Szkoła 2006 nr 6 s. 48 – 51
 5. Garbiec, Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2004 nr 7 s. 41- 44
 6. Ilnicka, Renata : Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 1 s. 85- 90
 7. Iwanicki, Hubert : Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 299 – 303
 8. Jagiełło, Ewa : O niektórych trudnościach wychowawczych.  Życie Szkoły 2004
 9. Kaczyńska, Ewa : Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie. Życie Szkoły 2003 nr 9 s. 536 – 538
 10. Kamińska, Paulina : Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne młodzieży. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 4 s. 80-85
 11. Kaniowska, Teresa : Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2003 nr 1 s. 7 -10
 12. Krajewska, Anna : Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2004 nr 9 s. 3 -11
 13. Komorowska, Agnieszka : Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. Kwartalnik Pedagogiczny 2002  nr 1 s.71 – 81
 14. Lewicka, Agnieszka, Bujanowska, Anna : Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 63 – 64
 15. Mierzwa, Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2004 nr 1 s. 32 – 35
 16. Mikiciuk, Anna : Wpływ Muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie. Szkoła Specjalna 2005 nr 2 s. 85 – 92
 17. Miłkowska – Olejniczak, Grażyna : Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły (na przykładzie wybranych placówek. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 4 s. 77 – 87
 18. Oleszkowicz, Anna : Wagary ponad miarę. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 3 – 13
 19. Olszewska, Walentyna : Portreciki. Życie Szkoły 2006 nr 9 s. 47 – 51
 20. Potempska, Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2005 nr 4 s. 15 – 22
 21. Przybysz – Zaremba, Małgorzata : Prostytucja nieletnich – czy to problem społeczny?. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 30 – 33
 22. Rybarczyk, Romana : Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą. Życie Szkoły 2007 nr 2 s. 49 – 52
 23. Sikora, Stanisław : Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną. Szkoła Specjalna 2003 nr 3 s. 180 – 183
 24. Strykowska, Justyna : Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Specjalna 2005 nr 4 s. 262 – 270
 25. Strykowska, Justyna : Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szkoła Specjalna 2005 nr 3 s. 182 – 192
 26. Strykowska, Justyna : Propozycja działań profilaktyczno – terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 346 – 361
 27. Supińska, Małgorzata :  Dzieci izolowane i odrzucone. Życie Szkoły 2003 nr 2 s. 87 – 89
 28. Tynelski, Aleksander : Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2005 nr 3 s. 9 – 15
 29. Zawadzki, Patryk : Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 1 s. 37 – 40

 

Opracowała

Anna Wesołowska

Copyright