BEZPIECZEŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Aleksandrowicz, Tomasz : Terroryzm międzynarodowy. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

2.Baudrillard, Jean : Duch terroryzmu : requiem dla Twin Towers. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2005

3.Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

4.Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki : wybrane aspekty prawne i polityczne / red. nauk. Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

5.Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce / pod red. Janiny Czapskiej i Anny Okrasy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

6.Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. Warszawa : Difin, 2011

7.Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński [et al.]. Warszawa : Difin, 2013

8.Bolechów, Bartosz : Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010

9.Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa polityczna i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak. Warszawa : Difin, 2013

10.Daniluk, Piotr : Bezpieczeństwo i zarządzanie : analiza strategiczna. Warszawa : Difin, 2015

11.Fehler, Włodzimierz : Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa : [b.w.], 2012

12.Ficoń, Krzysztof : Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał. Warszawa : BEL Studio, 2011

13.Gierszewski, Janusz : Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa : Difin, 2013

14.Gierszewski, Janusz : Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu. Warszawa : Difin, 2013

15.Grocki, Romuald : Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki. Warszawa : Difin, 2012

16.Hołyst, Brunon : Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze. [T.1]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

17.Hołyst, Brunon : Bezpieczeństwo jednostki. [T. 2]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

18.Hołyst, Brunon : Bezpieczeństwo społeczeństwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

19.Hołyst, Brunon : Policja na świecie. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013

20.Hołyst, Brunon : Terroryzm. T. 1. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011

21.Hołyst, Brunon : Terroryzm. T. 2. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011

22.Hołyst, Brunon : Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

23.Hołyst, Brunon : Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

24.Horgan, John : Psychologia terroryzmu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

25.Jurgilewicz, Marcin : Bezpieczeństwo zgromadzeń : komentarz praktyczny. - Stan prawny 2015. - Warszawa : Editions Spotkania, 2015

26.Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / [red. prowadzący Wojciech Baturo]. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

27.Kotowski, Wojciech, Kurzępa, Bolesław : Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. - Wyd. 3. - Warszawa : Difin, 2012

28.Korzeniowski, Leszek F. : Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin, 2012

29.Kosta, Raul Andrzej : Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

30.Krajewski, Radosław : Organy ochrony prawnej : zarys wykładu. Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2005

31.Krynojewski, Franciszek R. : Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa : Difin, 2012

32.Kwiatkowski, Stanisław : Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011

33.Leszczyński, Marek : Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa : Difin, 2011

34.Lisiecki, Marek : Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, cop. 2011

35.Misiuk, Andrzej : Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

36.Misiuk, Andrzej : Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2008

37.Misiuk, Andrzej, Letkiewicz, Andrzej, Sokołowski, Mariusz : Policje Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011

38.Nowak, Anna, Wysocka, Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2001

39.Oblicza współczesnego terroryzmu / red. Krzysztof Kowalczyk, Wiesław Wróblewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

40.Parszowski, Sergiusz, Kruczyński, Andrzej : Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Warszawa : Difin, 2015

41.Pietrek, Grzegorz : Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012

42.Pieprzny, Stanisław : Policja : organizacja i funkcjonowanie. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

43.Polityczne metody zwalczania terroryzmu / red. Krzysztof Liedl, Joanna Marszałek-Kawa, Szymon Wudarski. Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2006

44.Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Paweł Bała. - Stan prawny na dzień 31 stycznia 2014. - Warszawa : Difin, 2014

45.Serafin, Sławomir, Szmulik, Bogumił : Organy ochrony prawnej RP. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

46.Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna, Krynojewski, Franciszek R. : Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa : Difin, cop. 2010

47.Starzyński, Piotr, Nawacki, Maciej : Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin, 2013

48.Studia bezpieczeństwa / red. Paul D. Williams ; przekł. Wojciech Nowicki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

49.Suchorzewska, Aleksandra : Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

50.Świczewska, Alicja : Organy ochrony prawnej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

51.Terroryzm - globalne wyzwanie / red. Krzysztof Kowalczyk, Wiesław Wróblewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

52.Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. Ruda Śląska ; Tychy : "Maternus Media", cop. 2004

53.Turczyński, Paweł : Bezpieczeństwo europejskie : systemy, instytucje, funkcjonowanie. Wrocław : Atla 2, 2011

54.Urban, Andrzej : Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012

55.Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

56.Warmiński, Andrzej : Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013

57.Wawrzusiszyn, Andrzej : Bezpieczeństwo, strategia, system : teoria i praktyka w zarysie. Warszawa : Difin, 2015

58.Wawrzyk, Piotr : Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Grupa Kapitałowa WSiP S.A., 2009

59.Współczesne bezpieczeństwo / red. nauk. Włodzimierz Fehler. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2005

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Borkowski, Jan : Terroryzm, [w:] Borkowski, Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : na zlec. wydawcy Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2003. - S. 308-316

2.Cesarz, Zbigniew : Globalny wymiar współczesnego terroryzmu, [w:] Problemy globalne współczesnego świata / pod red. Stefana Marka Grochalskiego. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - S. 117-135

3.Czubiński, Antoni : Wojna z terroryzmem na świecie, [w:] Czubiński, Antoni : Historia powszechna XX wieku. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - S. 751-754

4.Hołyst, Brunon : Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 1017-1034

5.Hołyst, Brunon : Handel ludzkimi organami, [w:] Hołyst, Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 582-593

6.Hołyst, Brunon : Terroryzm, [w:] Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 11, zm. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 84-110

7.Hołyst, Brunon : Terroryzm, [w:] Hołyst, Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 470-500

8.Hołyst, Brunon : Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 487-500

9.Kozielecki, Józef : Nowy terroryzm : analiza przypadków, [w:] Kozielecki, Józef : Psychologia nadziei. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 107-112

10.Pieprzny, Stanisław : System przedmiotów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (wybrane zagadnienia), [w:] Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 300-316

11.Pospiszyl, Irena : Przestępstwa z nienawiści – terroryzm, [w:] Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - S. 66-93.

12.Rejman, Józef : Poczucie zagrożenia przez współczesne społeczeństwo, [w:] Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 26-40

13.Sosnowski, Sebastian : Zachowania agresywne a bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy policji, [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 271-282

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright