POLICJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

2.Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka : w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce / pod red. Janiny Czapskiej i Anny Okrasy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

3.Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński [et al.]. - Warszawa : Difin, 2013

4.Fehler, Włodzimierz : Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa : [b.w.], 2012

5.Gierszewski, Janusz : Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu. Warszawa : Difin, 2013

6.Gołębiewski, Janusz : Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

7.Gruszczyńska, Beata : Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007

8.Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł / [oprac.] Alfred Konieczny, Tomasz Kruszewski. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2001

9.Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

10.Hołyst, Brunon : Policja na świecie. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013

11.Izdebski, Hubert : Historia administracji. - Wyd. 5 (zm.). - Warszawa : "Liber", 2001

12.Jurgilewicz, Marcin : Bezpieczeństwo zgromadzeń : komentarz praktyczny. - Stan prawny 2015. - Warszawa : Editions Spotkania, 2015

13.Kosonoga, Jacek : Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym. - Stan prawny na 1 lutego 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

14.Kotowski, Wojciech, Kurzępa, Bolesław : Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. - Wyd. 3. - Warszawa : Difin, 2012

15.Krajewski, Radosław : Organy ochrony prawnej : zarys wykładu. Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2005

16.Lisiecki, Marek : Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, cop. 2011

17.Maciejewski, Tadeusz : Historia administracji. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006

18.Maciejewski, Tadeusz : Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008

19.Malec, Jerzy, Malec, Dorota : Historia administracji i myśli administracyjnej. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

20.Misiuk, Andrzej : Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

21.Misiuk, Andrzej : Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, 2008

22.Misiuk, Andrzej, Letkiewicz, Arkadiusz, Sokołowski, Mariusz : Policje Unii Europejskiej . Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011

23.Pieprzny, Stanisław : Policja : organizacja i funkcjonowanie. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

24.Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

25.Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

26.Serafin, Sławomir, Szmulik, Bogumił : Organy ochrony prawnej RP. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

27.Świczewska, Alicja : Organy ochrony prawnej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

28.Ura, Elżbieta, Ura, Edward : Prawo administracyjne. - Wyd. 7, stan prawny na 1 października 2007 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2008

29.Urban, Andrzej : Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012

30.Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

31.Warmiński, Andrzej : Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013

32.Wawrzyk, Piotr : Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Grupa Kapitałowa WSiP S.A., 2009

33.Witkowski, Wojciech : Historia administracji w Polsce : 1764-1989. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Kordaczuk-Wąs, Marzena : Interwencja, wsparcie, edukacja. Trzy wymiary reakcji policji na zjawisko przemocy w rodzinie, [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 251-269

2.Macander, Dorota : Szkolne procedury interwencyjne wobec uczniów przejawiających ryzykowne zachowania. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 452-470

3.Policja, [w:] Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; [aut. Ryszard Balicki et al.]. - Wyd. 4 zaktual. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. S. 571-572

4.Sosnowski, Sebastian : Zachowania agresywne a bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy policji, [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 271-282

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Anczarska, Ilona : Opinie rozmówców o interwencjach policjantów. Niebieska Linia 1999 nr 4 s. 7-8

2.Michalska, Katarzyna : "Niebieskie Karty" w pracy policjantów. Niebieska Linia 2006 nr 3 s. 32-34

3.Nowak, Krzysztof : Policjant też człowiek. Niebieska Linia 2002 nr 2 s. 19-20

4.Nowak, Krzysztof : Zwykłe rzeczy. Niebieska Linia 2007 nr 3 s. 9

5.Wojtuszek, Tadeusz : Policja o przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2002 nr 6 s. 27-29

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright