MOBBING

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Armstrong, Michael : Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

2.Armstrong, Michael : Zarządzanie zasobami ludzkimi. - Wyd. 4. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

3.Bechowska-Gebhardt, Agata, Stalewski, Tadeusz : Mobbing : patologia zarządzania personelem. Warszawa : Difin, 2004

4.Berkhan, Barbara : Inteligentny sposób radzenia sobie z głupimi uwagami i docinkami : samoobrona słowami z programem treningowym. Kielce : Wydaw. "Jedność", 2003

5.Chełpa, Stanisław, Witkowski, Tomasz : Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami. - Wyd. 3. - Taszów : Moderator, cop. 2004

6.Dambach, Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

7.Dąbrowska-Kaczorek, Małgorzata, Banasik, Przemysław : Jak wygrać z mobbingiem?. Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004

8.Edelmann, Robert J. : Konflikty w pracy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

9.Florek, Ludwik : Prawo pracy. - Wyd. 16 zm. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014

10.Gebauer, Karl : Mobbing w szkole. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

11.Gersdorf, Małgorzata, Rączka, Krzysztof : Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009

12.Glass, Lillian : Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie. - Wyd. 2 popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2012

13.Hartley, mary : Stres w pracy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

14.Jachnis, Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

15.Karney, Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007

16.Krahe, Barbara : Agresja. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006

17.Liszcz, Teresa : Prawo pracy. - Wyd. 10. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014

18.Litzke, Swen Max, Schuh, Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

19.Olweus, Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

20.Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

21.Prawo pracy / Zdzisław Niedbała [et al.] ; pod red. Zdzisława Niedbały. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009

22.Ratajczak, Zofia : Psychologia pracy i organizacji. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

23.Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Dyskryminacja w zatrudnieniu i bezrobocie, [w:] Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. - S. 308-311

2.Gamian-Wilk, Małgorzata, Zimoń-Dubowik, Barbara : Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy, [w:] Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - S. 315-329

3.Hołyst, Brunon : Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydaw. Rawnicze LexisNexis, 2007. - S. 1017-1034

4.Hołyst, Brunon : Przestępczość i patologia w miejscu pracy - mobbing i molestowanie seksualne, [w:] Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006. - S. 423-443

5.Hołyst, Brunon : Społeczno – kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 494-514

6.Hołyst, Brunon : Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy, [w:] Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydaw. Rawnicze LexisNexis, 2007. - S. 760-787

7.Hołyst, Brunon : Wiktymologiczne aspekty mobbingu, [w:] Hołyst, Brunon : Wiktymologia. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - S. 609-635

8.Iwanek, Michał : Mobbing. Prawne ujęcie problemu, [w:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 111-118

9.Ojrzyńska, Bożena Katarzyna : Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży, [w:] Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. - S. 109-115

10.Strutyńska, Elżbieta : Aspekty prawne bullyingu/mobbingu: ujęcie komparatystyczne, [w:] Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. - S. 73-89

11.Walancik-Ryba, Karolina : Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym, [w:] Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - S. 134-143

12.Zajdel, Krzysztof : Mobbing, jego postacie i profilaktyka, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 237-245

13.Zaworska-Nikoniuk, Dorota, Dyskryminacja płci [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 820-830

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Bit-Nowak, Lidia : Asertywność w bibliotece (1). Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 6 s. 28-31

2.Brudnik-Dąbrowska, Maria : Mobbing w szkole. Życie Szkoły 2014 nr 9 s. 27-30

3.Brytek, Anna : Fenomen mobbingu czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy. Niebieska Linia 2004 nr 4 s. 25 – 27

4.Chojnakcka, Kaja : Mobbing w szkole. Remedium 2016 nr 2 s. 10-12

5.Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [et al.]. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 167-181. Bibliogr.

6.Graj, Cezary : Mobbing – szkolna rzeczywistość?. Nowa Szkoła 2004 nr 4 s. 49-50

7.Grzesiak, Ewa : Mobbing wśród nauczycieli. Życie Szkoły 2011 nr 4 s. 14 – 22

8.Grzywa – Bilkiewicz, Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów. Nowa Szkoła 2005 nr 6 s. 49 – 51

9.Hoffmann, Sylwia : O gnębieniu słabszych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 26-30

10.Kocemba, Iwona : Ci, którzy dręczą innych. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 132-139

11.Kuźmińska, Krystyna : Porady prawne : mobbing w pracy. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 5 s. 17-19

12.Kwiatkowski, Piotr, Szecówka, Adam : Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne). Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 331 – 345

13.Mastalerz, Magda : Mobbing cz. 1. Remedium 2010 nr 3 s. 22 – 23

14.Mastalerz, Magda : Mobbing cz. 2. Remedium 2010 nr 6 s. 22 – 23

15.Mastalerz, Magda : Mobbing cz. 3. Remedium 2010 nr 7/8 s.42 – 43

16.Nowak, Lidia Teresa : Asertywność w bibliotece : mobbing. Cz. 2. Poradnik Bibliotekarza 2007 nr 7/8 s. 43 – 46

17.Nowakowska, Anna Maria : Osaczeni w pracy. Remedium 2000 nr 7-8 s. 36-38

18.Paszkiewicz, Aneta : Zjawisko mobbingu w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2011 nr 3 s. 19 – 25

19.Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 31-51

20.Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna, wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1. Remedium 2008 nr 9 s. 26-27

21.Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2. Remedium 2008 nr 10 s. 28-29

22.Sajewicz-Radtke, Urszula : Przeciw zastraszaniu. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 103-111

23.Sosnowska, Irena : Szkoła jako miejsce (nie) dla każdego? : o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 4 s. 44-49

24.Szpond, Marcin : Prawna analiza stalkingu. Niebieska Linia 2007 nr 1 s. 28-31

25.Szpond, Marcin : Stalking. Niebieska Linia 2006 nr 6 s. 27-29

26.Szymczak, Maja : Mobbing w zatrudnieniu. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 3 dod. "Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola" s. 3-5

27.Tłuściak-Deliowska, Aleksandra : Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 8 s. 16-21

28.Zielińska – Sroka, Aneta : Nauczyciele i mobbing. Niebieska Linia 2006 nr 5 s. 13 – 15

 

Opracowała:

Anna Wesołowska