WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Adamski, Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno – kulturowy. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
 2. Adamski , Franciszek : Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa : PWN, 1984
 3. Andrzejewski, Marek : Prawna ochrona rodziny. Warszawa : WSiP, 2004
 4. Badora, Sylwia, Czeredrecka, Barbara, Marzec, Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001
 5. Biblia o rodzinie / red. Gabriel Witaszek. Lublin : Wydaw. RW KUL, 1995
 6. Blanco, Laura, Carbonell Silvia : Wartości w życiu rodziny. Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2003
 7. Cudak, Henryk : Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2004
 8. Danilewicz, Wioletta T., Izdebska, Jadwiga, Krzesińska- Żach, Beata : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych. Białystok : Wydaw. „Trans Humana”, 2001
 9. Danilewicz, Wioletta : Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok : Wydaw. „Trans Humana”, 2006
 10. Doniec, Renata : Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno – moralne w świadomości trzech pokoleń. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
 11. Dyczewski, Leon : Rodzina – społeczeństwo – państwo. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994
 12. Dyczewski, Leon : Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003
 13. Dyczewski, Leon : Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002
 14. Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / red. Bronisława Dymara. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998
 15. Faber, Adele, Mazlish, Elaine : Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci : twoja droga do szczęśliwszej rodziny. Poznań : Wydaw. Media Rodzina, 1994
 16. Field, David : Osobowości rodzinne : zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych. Warszawa : Wydaw. „Logos”, 1999
 17. Filipczuk, Halina : Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa : Wydaw. NK, 1981
 18. Gębuś, Dorota : Rodzina tak, ale jaka? Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, cop. 2006
 19. Grygielski, Michał : Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. Lublin : Wydaw. TN KUL, 1999
 20. Harwas – Napierała, Barbara : Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
 21. Ignatowicz, Jerzy, Nazar, Mirosław : Prawo rodzinne. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006
 22. Izdebska, Helena : Przyczyny konfliktów w rodzinie. Warszawa : IW CRZZ, 1979
 23. Izdebska, Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI : niepokoje i nadzieje. Białystok : Wydaw. „Trans Humana”, 2000
 24. Izdebska, Jadwiga : Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok : Trans Humana, 2001
 25. Jackowska, Ewa : Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. Warszawa : WSiP, 1980
 26. Jordan, Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków : Wydaw. WN AP, 2003
 27. Jundziłł, Irena : Trudności wychowawcze w rodzinie. Warszawa : NK, 1989
 28. Kawula, Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2000
 29. Kodeks cywilny; Kodeks rodzinny i opiekuńczy : z hasłami i skorowidzami / red. Małgorzata Buczna. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
 30. Kozłowska, Anna : Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia. Warszawa : CMPP – P, 2000
 31. Krajewski, Radosław : Podstawy prawa rodzinnego. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003
 32. Kwak, Anna : Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005
 33. Kwak, Anna, Mościskier,  Andrzej : Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2002
 34. Martin, Ralph : Mężowie, żony, rodzice, dzieci : fundamenty rodziny chrześcijańskiej. Kraków : Wydaw. M., 1993
 35. Misiewicz, Halina : Rola rodziny w kształtowaniu postaw. Warszawa : IWZZ, 1986
 36. Olubiński, Andrzej : Konflikty rodzice – dzieci dramat czy szansa? Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2001
 37. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2004
 38. Plopa, Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 39. Prawo rodzinne i nieletnich oraz inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem sędziego Jacka Ignaczewskiego oraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2008
 40. Przemiany rodziny polskiej / pod red. Jadwigi Komorowskiej. Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975
 41. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. Warszawa : Wydaw. Difin, 2009
 42. Rembowski, Józef : Rodzina w świetle psychologii. Warszawa : WSiP, 1978
 43. Rodzina a rozwój człowieka dorosłego / red. nauk. Barbara Harwas - Napierała, Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 44. Rodzina i dziecko / red. Maria Ziemska. Warszawa : Wydaw. PWN, 1986
 45. Rodzina, młodzież, regionalizm / [kom. red. Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, Władysław Pilarczyk]. Ciechanów : KODRTK, 2000
 46. Rodzina współczesna / red. Maria Ziemska. Warszawa : Wydaw. UW, 2001
 47. Rodziny problemowe. Problemy resocjalizacji / red. Maria Ziemska. Warszawa : Wydaw. UW, 1988
 48. Ryś, Maria : Konflikty w rodzinie niszczą czy budują? Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji narodowej, 1998
 49. Ryś, Maria : Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji narodowej, 1999
 50. Ryś, Maria : Systemy rodzinne : metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji narodowej, 2004
 51. Satir, Virginia : Rodzina : tu powstaje człowiek. Gdańsk : GWP, 2000
 52. Satir, Virginia : Terapia rodziny. Gdańsk : GWP, 2000
 53. Simon, Fritz B., Stierlin, Helm : Słownik terapii rodzin. Gdańsk : GWP, 1998
 54. Skynner, Robin, Cleese J. : Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & CO., 1997
 55. Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / red. Maria John – Borys. Katowice : Wydaw. UŚ, 2004
 56. Sułkowski, Łukasz : Organizacja a rodzina : więzi rodzinne w życiu gospodarczym. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2004
 57. Trempała, Edmund : Środowisko rodzinne ucznia a sytuacja szkolna ucznia. Włocławek : WSH – E, 2003
 58. Tunkiewicz, Michał : Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży : aspekt teologiczno – pastoralny. Olsztyn : Wydaw. OBN, 2000
 59. Turos, Lucjan : Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa : Wszechnica Polska SW TWP, 2004
 60. Tyszka, Zbigniew : Socjologia rodziny. Warszawa : PWN, 1976
 61. Współczesne wyzwania pracy socjalnej pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładżyńskiego. Toruń: Wydaw. „Adam Marszałek”, 2006
 62. Winiarski, Mikołaj : Rodzina – szkoła – środowisko lokalne : problemy edukacji środowiskowej. Warszawa : IBE, 2000
 63. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2008
 64. Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII wieku do połowy XX wieku : zbiór studiów / red. Krzysztof Jakubiak, Adam Winiarz. Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 2000
 65. Zaborowski, Zbigniew : O rodzinie : rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza. Warszawa : Wydaw. NK, 1969
 66. Zawadzki, Roman, Taraszkiewicz, Małgorzata : Rodzinny krąg. Warszawa : WSiP, 2004
 67. Ziemska, Maria : Postawy rodzicielskie. Warszawa : WP, 1973
 68. Ziemska, Maria : Rodzina  a osobowość. Warszawa : WP, 1979

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Blak, Beata : Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2008 nr 9 s. 39 - 42
 2. Cęcelek, Grażyna : Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 8 s. 49 – 56
 3. Cęcelek, Grażyna : Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2005 nr 8 s. 44 – 46
 4. Chomicz, Roman : Rodzina tradycyjna- w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009 nr 1 s. 21-25
 5. Fazlagic, Jan A. : Tato i mama – moi nauczyciele. Edukacja i Dialog 2008 nr 2 s. 34 -35
 6. Fert, Renata : Rodzina przed szklanym ekranem. Nauczanie Początkowe 2005/2006 nr 3 s. 38-41
 7. Gerhard, Karolina : Dziecko w sytuacji rozwodu. Edukacja i Dialog 2008 nr 11 s. 30 - 31
 8. Gomułka, Elżbieta : Reintegracja rodziny. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2007 nr 9 s. 22 - 30
 9. Gryciuk, Katarzyna : Metody wychowania stosowane przez rodziców. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 9 s. 52 - 54
 10. Izdebska, Jadwiga : Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 3 s. 27 – 34
 11. Jasikowska, Grażyna : O roli więzi w reintegracji rodziny. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2005 nr 2 s. 29 – 31
 12. Jurewicz, Monika : Rodzina na rozdrożu. Nowa Szkoła 2008 nr 10 s. 19 - 25
 13. Kaczmarek, Mirosław : Formy pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym – dekada zmian. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 3 s. 3 – 14
 14. Kamińska, Paulina : Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 4 s. 80 - 85
 15. Kawula, Stanisław : Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej. Nowa Szkoła 2004 nr 3 s. 4 - 8
 16. Kawula, Stanisław : Rodziny współczesne a pedagogika rodziny. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2007 nr 5 s. 3 – 9
 17. Kusio, Urszula : Rodzina wobec telewizyjnej agresji. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 1997 nr 8 wkł. s. (13)-(15)
 18. Liberska, Hanna : Wychowanie w rodzinie do życia. Psychologia w Szkole 2006 nr 2 s. 95 - 100
 19. Łagoda, Agnieszka : Edukacyjna rola współczesnej rodziny wobec przemian i oczekiwań społecznych. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 4 s. 15 – 19
 20. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 2 s. 39-50
 21. Miłkowska, Grażyna, Kulesa, Anna : Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 9 s. 3 – 15
 22. Opalińska, Mirosława : Ja i moja rodzina - scenariusz zajęć w klasie drugiej. Nauczanie Początkowe. 2007 nr 2 s. 88 – 90
 23. Owczaruk, Izabela : Praca z rodzinami wychowanków Domu Dziecka. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2006 nr 9 s. 25-32
 24. Pawelec, Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych. Nauczanie Początkowe 2007 nr 2 s. 21- 25
 25. Podgórski, Ryszard : Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Część pierwsza. Edukacja i Dialog 2008 nr 4 s. 37 - 39
 26. Podgórski, Ryszard : Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Część druga. Edukacja i Dialog 2008 nr 5 s. 44 – 49
 27. Porębska, Katarzyna : Szanse i zagrożenia współczesnego świata dla współczesnej rodziny. Edukacja i Dialog 2008 nr 11 s. 42 - 43
 28. Rajchert, Joanna : Ile z rodziny w nas się mieści. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 127 - 135
 29. Sendyk, Marzena : Postawy wychowawcze rodziców wobec córek i synów. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 6 s. 45 – 49
 30. Smolarek, Justyna : Wpływ rodziny na marzenia dzieci. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2008 nr 1 s. 20 – 22
 31. Sosnowski, Tomasz : Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 3 s. 62 - 66
 32. Springer, Monika : Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 3 s. 29 - 46
 33. Szwed, Magdalena : Socjalizacja płci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2007 nr 6 s. 27 - 32
 34. Trawkowska, Dobroniega : Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 5 s. 3 -13
 35. Wilk, Marta : Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień. Nauczanie Początkowe. 2007 nr 2 s. 34-40
 36. Wszołek, Jan : Rodzinom potrzebna pomoc. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2009 nr 3 s. 11 - 17
 37. Wszołek, Jan : Zmiany w opiece nad dzieckiem i rodziną w latach 1989 – 2009. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 2 s. 3 - 10

 

 

FILMY EDUKACYJNE

 

 1. Ja i moje życie [Film] : Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. Małgorzata Potocka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
 2. Ja i moje życie. Kas. 1 [Film] / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. Małgorzata Potocka ; teksty poradnika Maria Trawińska. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998.
 3. Ja i moje życie - rodzina [Film] : Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. Małgorzata Potocka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
 4. Małżeństwo...Rodzina [Film] : Cz. 3. Kas. 1 / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski ; reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 5. Małżeństwo...Rodzina [Film] : Cz. 3, Refleksje. Kas. 2 / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski ; reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 6. Normalnie jak w domu [Film] : Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. Justyna Święcicka ; reż. Mariusz Malinowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright