PROSTYTUCJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Andrzejczak-Świątek, Małgorzata : Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. - Stan prawny wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

2.Andrzejewska, Anna : Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Difin, 2014

3.Czaja, Marzena : Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. - Stan prawny wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

4.Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

5.Gajda, Janusz : Antropologia kulturowa : kultura obyczajowa początku XXI wieku. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Hołyst, Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007

7.Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006

 

8.Hołyst, Brunon : Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

9.Jarosz, Ewa : Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008

10.Kałka, Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007

11.Kałka, Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla rodziców i opiekunów. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007

12.Kudyba, Karolina : Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym. - Stan prawny wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

13.Kunicka-Michalska, Barbara : Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2004

14.Kurzępa, Jacek : Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

15.Łopatka, Adam : Dziecko : jego prawa człowieka. Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2000

16.Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

17.Nowak, Anna, Wysocka, Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2001

18.Pieczko, Justyna : Pedofilia : przemoc wobec dzieci. Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2012

19.Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

20.Pospiszyl, Irena : Razem przeciw przemocy. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999

21.Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska et al. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005

22.Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2006

23.Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

24.Szczęsny, Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : "Żak", 2003

25.Świętochowska, Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Banaszak, Bogusław, Żukowski, Łukasz : Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją – rozwiązania polskie na tle standardów Konwencji o Prawach Dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 237-253

2.Giddens, Anthony : Prostytucja, [w:] Giddens, Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. S. 156-163

3.Hołyst, Brunon : Problem bezpieczeństwa człowieka w świetle wybranych zjawisk psychopatologii seksualnej, [w:] Hołyst, Brunon : Bezpieczeństwo jednostki. [T. 2]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 132-155

4.Hołyst, Brunon : Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym, [w:] Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 200. - S. 900-912

5.Hołyst, Brunon : Społeczno - kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych, [w:] Hołyst, Brunon: Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 885-899

6.Iwański, Zbigniew Stanisław : Seksualność człowieka. Patologie, rodzaje, [w:] Iwański, Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Płock : Novum, 2003. - S. 49-64

7.Konwencja o Prawach Dziecka. Protokół Drugi. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 409-419

8.Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata :Charakterystyka współczesnej prostytucji, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. UJ, 1998. - S. 177-182

9.Kurzępa, Jacek :Prostytucja - historia, uwarunkowania i formy zjawiska , [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 t. encyklopedii Urszula Śmietana ; aut. 4 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : "Żak", 2005. -S. 996-1000

10.Poznańska, Maria Wanda : Prostytucja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 t. encyklopedii Urszula Śmietana ; aut. 4 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 995-996

11.Wszeborowski, Krzysztof : Społeczne uwarunkowania prostytucji, [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. - S. 89-93

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Baranowska, Aneta Sylwia : Diagnozowanie ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 3 s. 25-29

2.Bładek, Małgorzata, Referda, Mateusz : Sponsoring - sposób na życie?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 8 s. 42-47

3.Gardian-Miłkowska : Mity i fakty o prostytucji i jej legalizacji. Remedium 2013 nr 4 s. 22-23

4.Gardian-Miłkowska : Prostytucja nietelnich. Remedium 2015 nr 1 s. 1- 4

5.Grochola, Wiesława (oprac.), Przemoc wobec kobiet na świecie. Niebieska Linia 2000 nr 3 s. 31-32

6.Izdebski, Zbigniew : Prostytucja i pornografia dziecięca. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2003 nr 4 s. 106-111

7.Kilińska-Pękacz, Agnieszka : Prawne aspekty zjawiska galerianek. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 3 s. 38-42

8.Klonowska, Katarzyna : Rola czynników socjokulturowych w zakresie przemian obyczajowości seksualnej. Remedium 2016 nr 7/8 s. 50-51

9.Kurzępa, Jacek : Pułapki rozerotyzowanej świadomości - prostytucja nieletnich. Remedium 2008 nr 7/8 s. 60-61

10.Majewska-Brzyska, Krystyna : Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Remedium 2004 nr 4 s. 12

11.Malesa, Wojciech : Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 7 s. 17 - 20

12.Moczydłowska, Joanna : Prostytucja nieletnich dziewcząt. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze1994 nr 10 s. 11-15

13.Mysior, Radosław : Sexting – niebezpieczna strona nowych mediów. Remedium 2015 nr 6 s. 6-8

14.Mysior, Radosław : Sponsoring – nowy sposób na życie. Remedium 2015 nr 1 s. 6-7

15.Oliwińska, Iwona A. : Pozostawieni sami sobie. Remedium 2006 nr 12 s. 4-5

16.Pawlak-Jordan, Beata, Sobolewska, Zoja : Kobiety po przejściach. Niebieska Linia 2003 nr 1 s. 22-24

17.Prajsner, Mira : Czy dorośli chcą znać prawdę o dzieciach? : prostytucja wśród młodzieży. Remedium 2011 nr 6 s. 13-15

18.Prostytucja wśród młodzieży (red.). Remedium 2011 nr 6 s. 13

19.Prymak, Tomasz : Czyny karalne i przejawy demoralizacji wśród młodziezy gimnazjalnej. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2015 nr 10 s. 38-46

20.Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Remedium 2015 nr 1 s. 1-5. [Fragmenty broszury informacyjnej ECPAT International pt. "Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce", zamieszczonej w wersji polskiej na stronie Fundacji Dzieci Niczyje www.fdn.pl].

21.Przybysz-Zaremba, Małgorzata : Prostytucja nieletnich - czy to problem społeczny. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 30-33

22.Sajkowska, Monika : Od milczenia do eksplozji. Jak problem wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawia polska prasa? Niebieska Linia 2004 nr 3 s. 13-17

23.Staręga, Adrianna (oprac.) : ECPAT. Ogólnoświatowa sieć ochrony dzieci przed komercyjnym seksualnym wykorzystywaniem. Niebieska Linia 2001 nr 4 s. 30-31

24.Staszewska, Anna : La Strada. Niebieska Linia 2002 nr 5 s. 25-28

25.Staszewska, Anna : Siostry od upadłych aniołów. Niebieska Linia 2003 nr 1 s. 20-22

26.Stryjenka, Sylwia : Niebezpieczny seks. Niebieska Linia 2003 nr 1 s. 27-29

27.Szwiec, Paweł : Dzieci w seks-biznesie. Niebieska Linia 2007 nr 2 s. 19-22

28.Teodorczyk, Marcin : Seksting. Tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć.... Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 5 s. 61-63

29.Wójcik, Magda : Prostytucja wśród nieletnich. Remedium 2003 nr 9 s. VIII

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

Copyright