Marginalizacja i wykluczenie społeczne

 

Wydawnictwa zwarte

1. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń : „Akapit”, 2006

2. Gabryszak Renata : Powiększające się ubóstwo i wykluczenie społeczne

[w:] Wprowadzenie do polityki społecznej. Praca zbiorowa pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Warszawa : Difin, 2009, s. 235-240

3. Kostyło Piotr : Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

4. Kowalak Tadeusz : Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa : „Elipsa”, 1998

5. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki przy współpracy Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

6. Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak . Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

7. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004

8. Skazani na wykluczenie / pod red. Małgorzaty Orłowskiej. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

9. Szarfenberg Ryszard : Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne      [w:] Polityka społeczna.  Podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 317-332

 

Artykuły z książek

1. Giddens Anthony : Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne,  [w:] Giddens Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup., dodr. 1.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006, s. 330-365

2. Kawczyńska-Butrym Zofia :Marginalizacja zawodu pielęgniarki, [w:] Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001, s. 255-264

3. Oliwa-Ciesielska Monika : Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa, [w:] Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2, Teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003, s. 420-430

4. Papież Jan : Samotność młodzieży jako syndrom wykluczenia społecznego, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005, s. 87-100

5. Szczepaniak Paweł : Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne, [w:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, s. 31-46

 

Artykuły z czasopism

1. Borawska-Kalbarczyk Katarzyna : Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej. Nowa Szkoła 2008 nr 7 s. 19-23

2. Gaś Zbigniew B. : Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4     s. 3-16

3. Kołodziej Radosław : Centrum inicjatyw lokalnych „Wrzeciono”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 28-31

4. Prajsner Mira : Jak chronić dzieci przed marginalizacją cz. I. Remedium 2006 nr 3 s. 13-15

5. Prajsner Mira : Jak chronić dzieci przed marginalizacją cz. II. Remedium 2006 nr 4 s. 13-15

6. Prajsner M. : Trudne pytania – Przyczyny i skutki procesu marginalizacji społecznej w Polsce. Remedium 2004 nr 1 s. I-III (Pomarańczowe Forum)

7. Raczkowska Jadwiga : Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 10 s. 6-16

8. Sińczuch Marcin : Wykluczenie społeczne młodzieży – zapobieganie i przeciwdziałanie w świetle polityki młodzieżowej UE. Remedium 2013 nr 7-8   s. 1-4

9. Sochocki Marcin J. :  Mechanizmy i formy wykluczenia. Remedium 2006 nr 4 s. 1-3

10. Tomaszek Katarzyna : Wpływ poczucia alienacji na funkcjonowanie jednostki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 6 s. 25-32

11. Walendzik - Ostrowska A. : Streetworking w pracy socjalnej z grupami marginalizowanymi. Remedium 2014 nr 12 s. 24-25

12. Zawadzki Patryk : Alienacja młodzieży wnioski z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4 s. 37-41

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright