OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 2. Bogdanowicz, Marta : Metoda Dobrego Startu. Warszawa : WSiP, 2004
 3. Bogdanowicz, Marta, Kisiel, Bożena, Przasnyska, Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa : WSiP, 2004
 4. Bogdanowicz, Marta, Okrzesik, Dariusz : Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk : Wydaw. „Harmonia”, 2005
 5. Borecka, Irena, Wontorowska-Roter, Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : UNUS, 2003
 6. Borzyszkowska, Halina : Oligofrenopedagogika. Warszawa : PWN, 1985
 7. Brzeziński, Włodzimierz : Wychowanie fizyczne specjalne. T. 2 : Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Szczecin : US, 1999
 8. Chodkowska, Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. Warszawa : WSP TWP, 2004
 9. Cunningham, Cliff : Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców. Warszawa : WSiP, 1994
 10. Czajkowska, Irena : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa : WSiP, 2004
 11. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. T. 1 : Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 12. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. T. 2 : Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 13. Doroszewska, Janina : Pedagogika specjalna. T. 1. Wrocław Wrocław  i in. : ZN im. Ossolińskich, 1989
 14. Doroszewska, Janina : Pedagogika specjalna. T. 2. Wrocław Wrocław i in. : ZN im. Ossolińskich, 1989
 15. Dycht, Marzena : Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkice do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej. Warszawa : Wydaw. UKSW, 2006
 16. Dziecko niepełnosprawne : rozwój i wychowanie / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 17. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. Warszawa : WSiP, 2005
 18. Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 19. Edukacja-Praca-Prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009
 20. Frochlich, Andreas : Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych. Warszawa : WSiP, 1998
 21. Grochmal-Bach, Bożena : Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001
 22. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta, Zielińska, Ewa : Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
 23. Grygiel, Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 24. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska. Lublin : UMCS, 2003
 25. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw. Warszawa : Wydaw. „Żak”, 2004
 26. Jagieła, Jarosław : Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Wydaw. Rubikon, 2007
 27. Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława, Macierz, Aleksandra : Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną = Gegenwartige Probleme der Pedagogik der Petsonen mit intellektueller Behinderheit. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 28. Jarkowska, Agnieszka, Ewa : Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością. Tychy : „Maternus Media”, cop. 2004
 29. Kaja, Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001
 30. Karwowska, Małgorzata : Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007
 31. Karwowska, Małgorzata : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003
 32. Kazanowski, Zdzisław : Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Lublin : UMCS, 2003
 33. Kielin, Jacek : Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańsk : GWP, 2007
 34. Kirenko, Janusz [i e. Kirenko], Parchomiuk Monika : Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2006
 35. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 36. Konieczna, Ewelina J. : Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 37. Kosakowski, Czesław : Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń : Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2003
 38. Kosińska, Anna, Polak, Anna, Żiżka, Dorota : Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa : WSiP, 1999
 39. Kosmowska, Barbara : Dzisiaj się bawimy : rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej. Warszawa : WSiP, 1999
 40. Kościelak, Ryszard : Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa : WSiP, 1996
 41. Kościelska, Małgorzata : Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny : badania uczniów szkół specjalnych. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
 42. Kott, Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002
 43. Kozubska, Alicja : Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2000
 44. Krauze, Amadeusz : Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 45. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
 46. Kutscher, Martin L., Attwood, Tony, Wolff, Robert R. – Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa : Liber, 2007
 47. Kwiatkowska, Małgorzata : Dzieci głęboko niezrozumiane : program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Warszawa : Pod Wiatr, 1997
 48. Kwiatkowska, Małgorzata : Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski. Warszawa : CMPP-P, 2006
 49. Maciarz, Aleksandra : Mały leksykon pedagoga specjalnego. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 50. Mikrut, Adam : Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 51. Mikrut, Adam, Wyczesany , Janina : Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. Kraków : Wydaw. AP, 2000
 52. Naprawa, Renata, Tanajewska, Alicja, Korzeniewska, Ewa : Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III. Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2009
 53. Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / red. Czesław Kosakowski. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2001
 54. Nauczanie specjalne / pod red. Norrisa G[rovera] Haringa i Richarda L. Schiefelbuscha. Warszawa : PWN, 1982
 55. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowiska. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006
 56. Olechnowicz, Hanna : Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa : WSiP, 1987
 57. Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007
 58. Pisula, Ewa : Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa : Wydawnictwo UW, 2007
 59. Popławska, Joanna, Sierpińska, Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa : WSiP, cop. 2001
 60. Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005
 61. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
 62. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć / pod red. Ewy Marii Kuleszy. Warszawa : Wydawnictwo APS im. Marii Grzegorzewskiej, 2005
 63. Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie / red. nauk. Aleksander Hulek. Warszawa : PWN, 1986
 64. Rewalidacja dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy : wspólna i odrębna problematyka / red. Aleksander Hulek. Warszawa : Wydawnictwo UW, 1982
 65. Różnowska, Krystyna : Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007
 66. Sadowska, Sławomira : Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 67. Sakowicz-Bobryko, Agnieszka : Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych. Białystok : Wydaw. „Trans Humana”, 2005
 68. Sękowska, Zofia : Pedagogika specjalna. Warszawa : PWN, 1985
 69. Sękowska, Zofia : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa : APS, 2001
 70. Sherborne, Weronika : Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa : PWN, 2005
 71. Smreka, Tomasz : Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002
 72. Smith, Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 73. Smith, Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 74. Socjoterapia : praca zbiorowa / red. Katarzyna Sawicka. Warszawa CMPP-P MEN, 1999
 75. Sowa, Józef : Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów : FOSZE, 1997
 76. Sowa, Józef, Wojciechowski, Franciszek : Rehabilitacja edukacyjna w zarysie : ujęcie systemowe. Zamość : WSZiA, 2003
 77. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. Władysława Pilecka, Jan Pilecki. Kraków : AP, 2001
 78. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009
 79. Szczepanik, Renata : Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007
 80. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 81. Tkaczyk, Grażyna : Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. Lublin : UMCS, 1997
 82. Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra, Krztoń, Alicja : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 83. Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / pod red. Giseli Hundertmarck. Warszawa : WSiP, 1993
 84. Upośledzenie umysłowe - pedagogika / pod red. Kazimierza Kirejczyka ; zespół aut. Halina Borzyszkowska et al. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
 85. Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
 86. Vasek, Stefan : Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice : Wydaw. UŚ, 2006

87.  Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekta / red. Barbara Kaja. T. 1. Bydgoszcz : WSP, 1997

 1. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekta / red. Barbara Kaja. T. 2. Bydgoszcz : WSP, 2000
 2. Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekta / red. Barbara Kaja. T. 3. Bydgoszcz : WSP, 2001
 3. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Danuta Osik, Anna Wojnarska. Lublin : Wydaw. UMCS, 2001
 4. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kossakowskiego, Amadeusza Krauze. Olsztyn : Wydaw. UW-M, cop. 2008
 5. Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / red. Ewa Tomasik. Warszawa : Wydaw. WSPS, 1997
 6. Wybrane zagadnienia z rewalidacji dzieci specjalnej troski : praca zbiorowa / red. Marzena Zaorska. Olsztyn : [s.n.],1996
 7. Wyczesany, Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 8. Zabłocki, Kazimierz Jacek : Upośledzenie umysłowe - wybrane zagadnienia edukacji i terapii. Płock : "Novum", 2003
 9. Żywanowska, Agnieszka : Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Baczała, Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 192-198
 2. Baczała, Ditta : Kompetencje zawodowe uczniów szkół specjalnych. Nowa Szkoła 2009 nr 8 s. 51-56
 3. Baczała, Ditta : Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach studentów oligofrenopedagogiki. Szkoła Specjalna 2009 nr 5 s. 340-345
 4. Baczała, Ditta, Błeszyński, Jacek J., Kołaczyńska, Katarzyna, Szymczak, Aneta : Służby porządkowe i ratownicze a osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 231-234
 5. Bartnikowska, Urszula : Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 347-353
 6. Biernat, Renata : Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 109-124
 7. Biernat, Renata : Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 40-53
 8. Biernat, Renata : Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich. Szkoła Specjalna 2006 nr 3 s. 168-179
 9. Bobik, Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym). Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 373-380
 10. Bobik, Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo. Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 60-66
 11. Bysyngier, Magdalena : Praca nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 38-39
 12. Czerwieńska, Kornelia : Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji – teraźniejszość i przyszłość. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 153-155
 13. Dubińska, Beata : Praca osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Polska. Raport 2005. Open Socjety Institute EU Monitoring and Advocacy Program. Open Socjety Institute Mental Health Initiative. Wydanie w polskiej wersji językowej PSOUU, Warszawa. Szkoła Specjalna 2006 nr 2 s. 157-158
 14. Erenc, Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 346-359
 15. Florczykiewicz, Janina : Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej. Życie Szkoły 2009 nr 2 s. 5-8
 16. Florczykiewicz, Janina : Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej. Szkoła specjalna 2008 nr 5 s. 360-368
 17. Foder, Bożena, Trochimiak, Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 312-315
 18. Fuerst, Hanna, Mazurek-Osmańska, Dorota : Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła Specjalna nr 1 s. 54-62
 19. Gadulska, Monika : Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 208-216
 20. Grudziewska, Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 194-200. Bibliogr.
 21. Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława : Jak wspieramy w szkołach uczniów z upośledzeniem umysłowym. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 59-61
 22. Kijak, Remigiusz : Płciowość, seksualność, dojrzewanie-intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szkoła Specjalna 2009 nr 5 s. 333-339
 23. Kijak, Remigiusz : Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 354-363
 24. Kijak, Remigiusz : Subiektywny obraz jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2006 nr 5 s. 353-361
 25. Konieczna, Agnieszka, Konieczna, Iwona : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współpraca rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej-możliwości i ograniczenia, Warszawa, 15 stycznia 2010. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 153-155
 26. Koziej, Małgorzata : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 310-313
 27. Krawiecka, Kinga : Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 130-135
 28. Krawiecka, Kinga : Ogród pełen kwiatów...z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawności intelektualną. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 221-225
 29. Krawiecka, Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną...Przeżywanie wzruszeń muzycznych. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 293-298
 30. Kulesza, Ewa Maria : Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną -  z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie. Szkoła Specjalna 2011 nr 2 s. 131-134
 31. Kuracki, Kamil : Inni-Obcy czy Inni-Drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2011 nr 2 s. 85-90
 32. Kurtek, Paweł : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2010 nr 4 s. 104-113
 33. Kwapisz, Jacek, Maciej : Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 3-14
 34. Leśnik, Mariola : Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle opinii nauczycieli i wychowawców. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 306-309
 35. Łapińska, Edyta : Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 125-132
 36. Małecka, Anita : Otwarci na świat – program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej. Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 51-64
 37. Marcinkowska, Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I.) Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 192-195
 38. Marcinkowska, Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych (cz. II.) Szkoła Specjalna 2009 nr 4 s. 289-292
 39. Marcinkowska, Barbara : Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną -  z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 215-223
 40. Mikrut, Adam : Stygmat „upośledzenie umysłowe” a ryzyko zostania ofiarą przemocy. Szkoła Specjalna 2007 nr 3 s. 184-191
 41. Minczakiewicz, Elżbieta M. : Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako „innego” we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 369-377
 42. Niedźwiecka, Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego. Szkoła Specjalna 1992 nr 4 s. 211-214
 43. Ochonczenko, Halina : Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni – poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 1 s. 99-110
 44. Olszewski, Sławomir, Parys, Katarzyna : Edukacja osób niepełnosprawnych. Rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 283-287
 45. Ploch, Leszek : Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym. Szkoła Specjalna 2000 nr 2/3 s. 105-109
 46. Ploch, Leszek : Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym. Szkoła Specjalna 1997 nr 2 s. 98-100
 47. Reczulska, Teresa Magdalena : O integracji – czyli miłość odmieniona przez przypadki. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 22-29
 48. Rola, Jarosław : Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 104-108
 49. Romantowski, Krzysztof Sebastian : Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2008 nr 3 s. 223-233
 50. Sadowska, Sławomira : Szkolne stosunki interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 252-264
 51. Sadowiska, Sławomira : Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim-aspekty trajektorii społecznej. Szkoła Specjalna 2006 nr 5 s. 344-352
 52. Sikorka, Karolina, Waszym, Magdalena, Bzdura-Stronka, Magdalena : Zapotrzebowanie na wielospecjalistyczną pomoc medyczną i pozamedyczne formy wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów poznańskich szkół specjalnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 323-332
 53. Skura, Monika : Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2008 nr 2 s. 119-132
 54. Sobczak, Jolanta : Organizacja i funkcjonowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 127-132
 55. Szymanowska, Joanna : Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 2 s. 38-49
 56. Szymanowska, Joanna : Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby i niepełnosprawności dziecka. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 3 s. 82-90
 57. Turek, Justyna : Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 288-297
 58. Wapiennik, Ewa : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 23-34
 59. Wątorek, Agnieszka : Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu – sztuka. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 377-383
 60. Woźnicka, Anita : Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 380-382
 61. Wyrzykowska, Halina : Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 380-387
 62. Zamkowska, Anna : Kształcenie integracyjne – korzyści i bariery. Życie Szkoły 2010 nr 10 s. 5-13
 63. Zięba, Urszula : Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 286-292
 64. Żyta, Agnieszka : Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji. Szkoła Specjalna 2006 nr 2 s. 116-121

 

 

 

Opracowała:

                                                                                              Anna Wesołowska

 

Copyright