Rodzina dysfunkcyjna

Wydawnictwa zwarte

 • Badora Sylwia., Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków "Impuls" 2001
 • Izdebska Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok 2000
 • Kanios Anna : Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna. Kraków 2016
 • Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W. : Pedagogika rodziny. Obszary  i panorama problematyki. Wyd. 2 popr. i uzup. Toruń 2005
 • Ratyński Władysław : Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T.1. Warszawa Difin 2003
 • Ryś Maria : Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa 2004
 • Seweryńska Anna Maria : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa WSiP 2004
 • Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. Warszawa 1998

Artykuły z książek

 • Danilewicz Wioletta Teresa : Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. Kraków Impuls 2005 s. 134-144
 • Dynamika zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny i ich implikacje, [w:] Winiarski Mikołaj : Rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa 2000 s. 154-171
 • Janke-Mania Katarzyna : Wulgaryzacja języka dzieci w wieku przedszkolnym. Uwarunkowania rodzinne problemu, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń AKAPIT 2008 s. 203-214
 • Kania Kinga : Praca pedagogizacyjna nauczyciela w świetle zagrożeń współczesnej rodziny, [w:] Wychowanie dziś. Problemy i oczekiwania – wybrane zagadnienia. Kraków 2010 s. 70-75
 • Kozubska Alicja : Rodzinne uwarunkowania agresji młodzieży – dylematy bezradności, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń AKAPIT 2008 s. 163-174
 • Praca socjalna na rzecz dziecka i rodziny, [w:] Kantowicz Ewa : Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001 s. 162-188
 • Szewczyk Katarzyna : Praca pedagogizacyjna nauczyciela w świetle zagrożeń współczesnej rodziny. Idea pedagogizacji – jej cele i zadania, [w:] Wychowanie dziś. Problemy i oczekiwania – wybrane zagadnienia. Kraków 2010 s. 90-93
 • Wsparcie rodziny – potrzeby i możliwości, [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. Rzeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 s. 75-140

Artykuły z czasopism

 • Becker-Pestka Daria : Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 9 42-48
 • Biała Jolanta : „Zachwaszczone” dzieciństwo. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 2 s. 34-37
 • Bobik Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci  i młodzieży ( na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym). Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 373-380
 • Bochno Ewa : RODK czy i jak wspomaga rodzinę? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 5 s. 44-49
 • Borecka-Biernat Danuta : Strategie radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców w percepcji młodzieży stosującej strategię emocjonalno-obronną. Szkoła Specjalne 2003 nr 5 s. 259-274
 • Borkowska Anetta : Program wspierania zaniedbanych uczniów. Problemy opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 24-29
 • Bryłka Róża : Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 9 s. 47-50
 • Chańko Anna : Stygmat społeczny osoby współuzależnionej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 9 s. 24-32
 • Chojnacka Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 3 s. 41-42
 • Chwalińska Justyna : Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 7 s. 3-11
 • Chwalińska Justyna : Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 2 s. 37-44
 • Dąbrowska Anna : Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli kilka słów o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach życia w nieprawidłowym środowisku wychowawczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 3 s. 3-15
 • Dominik Dorota : Zaniedbywanie dziecka formą przemocy. Problemy opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 2 s. 31-34
 • Gomułka Elżbieta : Reintegracja rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 9 s. 22-30
 • Gralak Gabriela : Wspieranie dziecka i jego rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 8 s. 20-23
 • Grzegorzewska Iwona : Rodzina dysfunkcyjna jako czynnik ryzyka w rozwoju dziecka. Remedium 2015 nr 5 s. 4-5
 • Jasikowska Grażyna : O roli więzi w reintegracji rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 2 s. 29-31
 • Kaczmarek Mirosław : Granice interwencji w rodzinie. Remedium 2017 nr 1 s. 15-17
 • Kaczmarek Mirosław : Standardy interwencji w rodzinie. Remedium 2016 nr 10 s. 1-4
 • Kaczmarek Mirosław : Ustawowe wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo. Remedium 2016 nr 7/8 s. 11-13
 • Kaczmarek Mirosław : Wsparcie rodziny w świetle standardów prawa – cz. II. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 1 s. 19-21
 • Łakoma Sylwia : Rodzina dysfunkcyjna – przyczyny i ich charakterystyka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 7 s. 20-28
 • Łapińska Helena : Przykład terapii rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 35-37
 • Marjańska Mirosława : Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 7 s. 21-24
 • Masalska-Szymanek Wanda : „Druga szansa” program pomocy rodzinom. Problemy opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 9 s. 22-23
 • Polkowski Tomasz : Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawczej 2002 nr 3 s. 17-30
 • Potempska Elżbieta : Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 53-63
 • Prajsner Mira : Rodzina dysfunkcyjna. Remedium 2002 nr 5 s. 18-19
 • Rapp Natalia, Vogt-Kostecka Maja : Dzieci rodziców chorujących na depresję. Remedium 2016 nr 11 s. 6-8
 • Ruszkiewicz Dorota : Kiedy rodzina zawodzi… O rodzinie miejskiej mniej krytycznie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 3 s. 54-60
 • Ruszkowska Marzena : Rodzina wspierająca – kolejny zapis w ustawie czy realna pomoc rodzinie dysfunkcyjnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 10 s. 12-17
 • Ruszkowska Marzena : System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 3 s. 51-55
 • Sobiecka-Wójtowicz Irena : Jak rozmawiam z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 51-53
 • Sołtysiak Teresa : Kolejni „wujkowie” bądź „ciocie” w rodzinach z ryzykiem zaburzeń socjalizacji dzieci? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 6 s. 44-51
 • Tatarowicz Jan : „Zapętlone” problemy rodziny i wychowania prorodzinnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 14-19
 • Tomaszek Katarzyna : Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 5 s. 40-45
 • Trawkowska Dobroniega : Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 5 s. 3-13
 • Walc Wiesława : Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 7 s. 22-34
 • Wolska-Długosz Małgorzata : Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 24-38
 • Wszołek Jan : Wspierać czy zastępować rodzinę? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 4 s. 34-38
 • Wszołek Jan : Rodzinom potrzebna pomoc. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 3 s. 11-17
 • Zarębińska Ewa : Reintegracja rodzin wychowanków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 2 s. 12-17

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright