Integracja osób niepełnosprawnych

 

Wydawnictwa zwarte

1) Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

2) Al-Khamisy, Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006

3) Borowski, Ryszard : Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2006

4) Borowski, Ryszard : Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych. Płock : "Novum", 2003

5) Buliński, Leszek : Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych : (w obrazie polityki społecznej województwa pomorskiego). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

6) Chodkowska, Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

7) Grygier, Urszula : Praca w klasie integracyjnej :  materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. Kraków :  "Impuls", 2004

8) Idea integracji a wychowanie :  ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004

9) Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw, Warszawa 2004

10) Integracja społeczna :  praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002

11) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

12) Jegier, Aneta : Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole. Warszawa : Difin, 2011
Kościelak, Ryszard : Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

13) Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002

14) Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych / pod red nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

15) Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

16) Sadowska, Sławomira : Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005

17) Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

18) Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia :w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. Łódź :  Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018

19) Szumski, Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. Wyd. 1 - 2 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2013

20) Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej :  poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Loska, Doroty Myślińskiej. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

21) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole :  poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

22) Zabłocki, Kazimierz Jacek : Integracja szansą wychowania nowego pokolenia. Płock : Wydaw. Naukowe "Novum", 2002

Artykuły z książek

1) Jomma, Fuad : Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - s. 101-112

2) Cieplińska, Anna : Kształcenie integracyjne w mikroregionie - teoria i praktyka, [w] Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. - s. 115-125

3) Gajdzica, Zenon : Od aprobaty po patologię, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych, [w:] Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej :  wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - s. 45-54

4) Głodkowska Joanna : Między integracją a izolacją : jedność w zróżnicowaniu a oddzielenie w odmienności [w:] Skazani na wykluczenie pod red. Małgorzaty Orłowskiej. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. - s. 109-119

5) Lipińska-Lokś, Jolanta : Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Warszawa : "Żak", 2004.- s. 81-92

6) Nowak Anna, Syrek Ewa : Społeczno-socjalne aspekty marginalizacji chorych i niepełnosprawnych w społeczeństwie ryzyka [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.- s. 233-241

7) Zeidler, Włodzisław : Czy na pewno integracja? Postawy wobec osób niepełnosprawnych: stare problemy, nowe wątpliwości : odkrywanie i akceptacja ludzkiej godności [w:] Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / pod red. Włodzisława Zeidlera. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - s. 21-68

8) Żmudzka, Mirosława : Samoocena dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczajacych do klas integracyjnych, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. Kraków : "Impuls", 2003. - s. 47-57

Artykuły z  czasopism

1) Bieganowska, Anna : Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 362-370

2) Bogucka Jadwiga, Żyro Dorota : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. Remedium 2006 nr 10 s. 1-3

3) Brych Teresa, Gołębiowska Marzena : Międzyszkolny program integracyjny „Iskierka przyjaźni” Szkoła Specjalna 2011 nr 4 s. 303-305

4) Doroba, Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja. Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 5-19

5) Doroba, Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 85-97

6) Erenc Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 346-359

7) Gajdzica, Zenon : Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 333-341

8) Gęga, Monika : Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Nowa Szkoła 2013 nr 4 31-33

9) Giermanowska Ewa : Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej. Remedium 2007 nr 8 s. 21-23

10) Grygier Urszula : Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 7 s. 38-42

11) Kałuba-Korczak, Anna : Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Wychowanie w Przedszkolu 2016 nr 1 s. 2-5

12) Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga : W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 10-20

13) Kulik, Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2008 nr 9 s. 38-40

14) Kuszak Kinga : Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową. Szkoła Specjalna 2007 nr 2 s. 92-104

15) Kwapisz, Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych. Nowa Szkoła 2002 nr 1 s. 4-6

16) Labocha Wojciech : Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi? Szkoła Specjalna 2003 nr 4 s. 235-236

17) Leszka Justyna : Funkcjonowanie językowo-kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie. Szkoła Specjalna 2008 nr 3 s. 192-200

18) Lipińska-Lokś Jolanta : Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły – wybrane aspekty funkcjonowania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 5 s. 34-44

19) Maciarz Aleksandra : Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2003 nr 4 s. 196-201

20) Majewski, Tadeusz : Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 86-94

21) Marszałek Lidia : Stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego jako wyznacznik jego odporności psychicznej. Szkoła Specjalna 2006 nr 3 s. 180-193

22) Materka, Ewa : Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Edukacja i Dialog 2005 nr 7 s.7-13

23) Minczakiewicz Elżbieta : Niepełnosprawni wobec szans na normalizację. Szkoła Specjalna 2003 nr 3 s. 158-167

24) Opatowska, Alicja, Gałkowski Tadeusz : Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 334-345

25) Paszkiewicz, Aneta : Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2013 nr 3 s. 27-34

26) Rękosiewicz Małgorzata : Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Remedium 2013 nr 5 s. 26-27

27) Rękosiewicz Małgorzata : niepełnosprawność dzieci i młodzieży – fakty i mity. Remedium 2018 nr 7-8 s. 24-25

28) Sadowska Sławomira : Szkolne stosunki interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 252-264

29) Świątek Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 35-39

30) Wapiennik Ewa : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 23-34

31) Ziemilska, Anna : Problemy integracji osób niepełnosprawnych przez sport. Wychowanie Fizyczne i Sport 1997 nr 1/2 s. 370-372

32) Zięba Urszula : Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 286-292

Opracowała

Bogumiła Pawłowska