Niepełnosprawność

 

Wydawnictwa zwarte

 

1) Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

2) Bartnikowska, Urszula, Ćwirynkało Katarzyna : Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka       z niepełnosprawnością. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

3) Błeszyńska Krystyna : Niepełnosprawność  a struktura identyfikacji społecznych. Warszawa : Żak, 2001

4) Błeszyński, Jacek J. : Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

5) Borowski Ryszard : Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Płock : Novum, 2006

6) Borowski, Ryszard : Środowisko społeczne osób niepełnosprawnych. Płock : "Novum", 2003

7) Bręczewski, Grzegorz : Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. Warszawa :  Difin, 2018

8) Buliński Leszek : Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych : ( w obrazie polityki społecznej województwa pomorskiego). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

9) Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Jarosław Bąbka. Warszawa : Żak, 2004

10) Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Wyd. 2. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

11) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. -Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

12) Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009

13) Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława, Maciarz Aleksandra : Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

14) Jutrzyna Ewelina : Niepełnosprawni w świecie muzyki. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007

15) Karwowska Małgorzata : Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

16) Kirenko Janusz : Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

17) Kirenko Janusz : Oblicza niepełnosprawności. Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2006

18) Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce / pod redakcją Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017

19) Olechnowicz, Hanna : Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy         i metody. Wyd. 1-3 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

20) Panek, Marcin Paweł : Wymiary niepełnosprawności. Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2012

21) Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych / pod red nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

22)Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. -Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

23) Sołtysińska, Grażyna : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego. Warszawa :  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010

24) Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

25) Sroczyński, Wojciech, Ploch Leszek : Czas wolny i niepełnosprawność. Warszawa : Difin, 2017

26) Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

27) Wojciechowski Franciszek : Niepełnosprawność - rodzina – dorastanie. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2007

28) Wyczesany, Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia. Wyd. 7. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

 

Artykuły z książek

 

1) Jomma, Fuad : Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - s. 101-112

2) Firlit- Fesnak Grażyna, Magnuszewska-Otulak Grażyna : Równouprawnienie i dyskryminacja osób niepełnosprawnych ; Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością ; Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Polityka społeczna.  Podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- s. 270-275

3) Konarska, Joanna : Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa w rodzinie, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna :  nowe ujęcia i możliwości /  red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. - s. 28-42

4) Kubiak Michał : Polityka społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych, [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej / praca zbiorowa pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Warszawa : Difin, 2009.- s. 204-534

5) Majewicz Piotr : Niepełnosprawność z perspektywy psychologii pozytywnej, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2006.- s. 473-488

6) Niepełnosprawni [w:] Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.- s. 205-218

7) Nowak Anna, Syrek Ewa : Społeczno-socjalne aspekty marginalizacji chorych                    i niepełnosprawnych w społeczeństwie ryzyka, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - s. 233-241

8) Polityka wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Głąbicka Katarzyna : Polityka społeczna      w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2001.- s. 244-246

9) Rzedzicka Krystyna : Niepełnosprawność jako krytyczne wydarzenie życiowe                    w doświadczeniu narratorów, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura                                                 i niepełnosprawność. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2006.- s. 455-466

10) Szarkowicz Dorota : Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie – integracja czy zagrożenie wykluczeniem? [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej            i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.- s. 266-272

11) Szot, Wiesław : Niepełnosprawność człowieka w ujęciu społecznym, edukacyjnym           i wychowawczym, [w:] Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. - s. 22-58

 

Artykuły z czasopism

 

1) Baranowicz Krystyna : Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej. Szkoła Specjalna 2004 nr 4 s. 293-303

2) Bartnikowska Urszula : Europejskie korzenie tworzonych i realizowanych w Polsce programów działań na rzecz niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2006 nr 2 s. 83-88

3) Bieganowska Anna : Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 362-371

4) Borowiecki, Paweł : Nowe spojrzenie na niepełnosprawność. Remedium 2017 nr 7-8 s. 17-19

5) Bogucka Jadwiga, Żyro Dorota : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. Remedium 2006 nr 10 s. 1-3

6) Boksa Beata : Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 1 s. 40-44

7) Chodkowska Maria : Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego            z rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 3-9

8) Domagała-Zyśk Ewa : Program terapeutyczny Magic Circle jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 58-62

9) Doroba Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. Część 1. Edukacja. Szkoła Specjalna 2010 nr 1 s. 5-19

10) Doroba Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych. Możliwości i ograniczenia. Część 2. Aktywność zawodowa                      i partycypacja kulturowa. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 85-97

11) Dycht Marzena : Strategie Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 1 s. 44-52

12) Erenc Janusz : Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 346-359

13) Gajdzica Zenon : Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2007 nr 5 s. 333-341

14) Gumienny Beata : Niepełnosprawni intelektualnie w Domach Dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 1 s. 24-28

15) Koczorowska-Masny Joanna : Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkoła Specjalna 2012 nr 1 s. 50-54

16) Kossakowska Elżbieta : Dziecko niepełnosprawne w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 42-43

17) Kubiak Katarzyna : Niepełnosprawność – źródło przemocy czy siły? Niebieska Linia 2003 nr 4/27 s. 5-7

18) Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga : W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 10-20

19) Kulik Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 9 s. 38-40

20) Kwapisz Jacek Maciej : Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 3-14

21) Kustra, Czesław : Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkoła Specjalna 2008 nr 1 s. 3-12

22) Maciarz Aleksandra : Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka. Szkoła Specjalna 2004 nr 2 s. 83-87

23) Majewski Tadeusz : Niepełnosprawne kobiety w Europie. Szkoła Specjalna 2011 nr 2      s. 142-146

24) Majewski Tadeusz : Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 86-94

25) Malewicka Urszula : Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej. Szkoła Specjalna 2009 nr 4 s. 267-273

26) Marek-Ruka Marianna : Media w życiu osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2004 nr 3 s. 185-194

27) Marszałek Lidia : Stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego jako wyznacznik jego odporności psychicznej. Szkoła Specjalna 2006 nr 3 s. 180-193

28) Marszałek Lidia, Moraczewska Barbara : Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka                z niepełnosprawnością. Szkoła Specjalna 2008 nr 1 s. 39-49

29) Marszałek Lidia : Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II). Szkoła Specjalna 2008 nr 3 s. 201-210

30) Mazur Piotr : Osoby niepełnosprawne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 1 s. 19-24

31) Michalska Katarzyna : Niepełnosprawni w Polsce. Niebieska Linia 2003 nr 4/27 s. 8

32) Minczakiewicz Elżbieta : Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako „innego” we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 5 s. 369-377

33) Minczakiewicz Elżbieta : Niepełnosprawni wobec szans na normalizację. Szkoła Specjalna 2003 nr 3 s. 158-167

34) Muszyńska Kinga, Piguła Katarzyna Anna : Niepełnosprawni – (nie)pełnoseksualni? Remedium 2009 nr 1 s. 12

35) Mytyś Beata, Bizukojć Dorota : Dzień niepełnosprawnych w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4 s. 49-50

36) Olszewski Sławomir, Parys Katarzyna : Edukacja osób niepełnosprawnych. Rozważania nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 283-287

37) Pisula Ewa : Rodzice a niepełnosprawne dziecko. Niebieska Linia 2003 nr 4/27 s. 9-12

38) Ploch Leszek : Bogactwo kultury artystów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 3 s. 211-219

39) Ploch Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 2 s. 92-99

40) Ploch Leszek : Środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój zainteresowań teatralnych artystów niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 4 s. 274-288

41) Ploch Leszek : Zmiany w zachowaniu społecznym artystów z niepełnosprawnością         w procesie twórczego włączania do środowiska. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 245-257

42) Pyrka-Majerkiewicz Małgorzata : Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2005 nr 2 s. 138-148

43) Romaniuk Anna : Niepełnosprawni artyści jako podmiot praw autorskich. Szkoła Specjalna 2011 nr 1 s. 63-67

44) Romaniuk Anna : Prawo małżeńskie a osoba niepełnosprawna. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 224-230

45) Ryszka Joanna : Godność osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2003 nr 2 s. 104-108

46) Staręga Adrianna : Przemoc wobec osób niepełnosprawnych. Niebieska Linia 2003 nr 4/27 s. 16-17

47) Szczepaniak, Anna : Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego. Edukacja 2005 nr 2 s. 35-41

48) Szeroczyńska Małgorzata : Prawne aspekty życia seksualnego osób                                    z niepełnosprawnością. Szkoła Specjalna 2010 nr 5  s.383-391

49) Szumski Grzegorz : Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych – mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? Szkoła Specjalna 2004 nr 4 a. 266-267

50) Świątek Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 35-40

51) Twardowski Andrzej : Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami. Szkoła Specjalna 2009 nr 1 s. 4-17

52) Twardowski Andrzej : Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełno sprawnościami (część 1). Szkoła Specjalna 2011 nr 2 s. 91-101

53) Twardowski Andrzej : Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełno sprawnościami (część 2). Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 188-196

54) Urbanowicz Małgorzata : Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 22-24

55) Wapiennik Ewa : Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce  w świetle rozwiązań unijnych. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 23-33

56) Więckowska Karolina : Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 138-146

57) Wojciechowska, Anna : Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni -dostrzegaj ich! Cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Biblioteka w Szkole 2006 nr 9 s. 16-17

58) Zbyrad Teresa : O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 8 s. 41-47

59) Zięba Urszula : Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych      w szkołach masowych. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 286-292

60) Zozula Jolanta : Adopcja dziecka niepełnosprawnego. Szkoła Specjalna 2011 nr 2 s. 135-141

61) Zozula Jolanta : Alimenty dla osoby niepełnosprawnej (aspekt materialny). Część I. Szkoła Specjalna 2009 nr 2 s. 140-143

62) Zozula Jolanta : Orzeczenie o niepełnosprawności. Szkoła Specjalna 2009 nr 4 s. 305-309

63) Zozula Jolanta : Świadczenia należące się dziecku niepełnosprawnemu z NIZ.. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 147-152

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright