Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na temat „Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej   w Mławie”

                §1

Organizator

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie, 06-500 Mława, ul. Sądowa 3A

              §2

Uczestnicy

 Uczniowie (klas IV-VIII) szkół podstawowych powiatu mławskiego

            §3

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań historią, dziedzictwem kulturowym regionu, bohaterami i lokalnymi miejscami pamięci narodowej,
 • pielęgnowanie postawy patriotycznej i podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 • pozyskanie oryginalnych prac plastycznych promujących bohaterów i upamiętniających lokalne miejsca pamięci narodowej,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów;

          §4

Termin złożenia prac u organizatora: 30.09.2020 r.

         §5

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: październik 2020 r.

         §6

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów (klas IV-VIII) szkół podstawowych w powiecie mławskim.
 2. Format prac i technika ich wykonania dowolna (np. kolaż, rysunek, wydzieranka, malarstwo, techniki mieszane itp.) UWAGA!!! - nie przyjmujemy prac wykonanych komputerowo.
 3. Praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego wykonana samodzielnie.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 5. Praca powinna być podpisana tj. zawierać dane autora pracy - imię i nazwisko, szkołę oraz klasę, a także dopisek „konkurs plastyczny Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie”. Uczestnicy dostarczają ją do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej.
 6. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 7. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
 8. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.
 9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora bpmlawa.edu.pl.
 10. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą informacyjną (dostępną na stronie internetowej organizatora konkursu – Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie bpmlawa.edu.pl lub w Bibliotece Szkolnej).
 11. Każdy autor wypełnia indywidualnie kartę zgłoszeniową.
 12. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie pamiętając o podpisach rodziców/opiekunów.
 13. Karta zgłoszeniowa zawiera: imię i nazwisko autora pracy, jego datę urodzenia, klasę, nazwę i adres szkoły, która zgłasza autora wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza szkolnego oraz zgody podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 14. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 15. Prace, które nie spełnią ww. wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!!!

         §7.

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość,
 • kreatywność,
 • staranność wykonania,
 • wartość merytoryczna i artystyczna prezentacji.

        §8.

Prawa Organizatora

 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania do własnych celów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.

       §9.

Dodatkowe informacje

 1. Regulamin konkursu plastycznego dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.bpmlawa.edu.pl oraz w bibliotekach szkolnych szkół biorących udział w konkursie.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 3. Wymagane jest wypełnienie:
 • zał. 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
 • Klauzula informacyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Oprac. A. Wesołowska

Copyright