PEDAGOG SZKOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Jundziłł, Irena : Rola zawodowa pedagoga szkolnego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

2.King, Gail : Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

3.Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

4.Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

5.Sałasiński, Mirosław, Badziukiewicz, Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Bałandynowicz, Andrzej : System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym dzieci i młodzieży, [w:] Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa : Difin, 2008. - S. 155-17

2.Małkiewicz, Elżbieta : Diagnoza dziecka z zaburzeniami zachowania i jej zastosowanie w pracy pedagoga szkolnego, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 205-214

3.Matyjas, Bożena : Pedagog szkolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 t. encyklopedii Urszula Śmietana ; aut. 4 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 85-88

4.Ostrach, Zbigniew : Funkcje i zadania pedagoga szkolnego we współczesnej szkole, [w:] Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 159-165

5.Pedagog szkolny, [w:] Okoń, Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Wyd. 10 uzup. i popr. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007. - S. 297

6.Strykowska, Justyna : Uczeń i jego środowisko społeczno-wychowawcze, [w:] Strykowski, Wacław, Strykowska, Justyna, Pielachowski, Józef : Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. - Poznań : eMPi2, 2003. - S. 70-108

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Adamus, Bożena : Z doświadczeń pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 6 s. 46-50

2.Bednarska, Elżbieta :  Mój warsztat pracy jako pedagoga – terapeuty. Szkoła Specjalna 2001 nr 1, s. 38-42

3.Bielecki, Robert : Pedagog szkolny : kierunek, oczekiwania, perspektywy. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2012 nr 6 s. 21-28

4.Borkowska, Anetta : Program wspierania zaniedbanych uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 24-29

5.Boruch, Edyta : Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 8 s. 20-25

6.Borucka, Anna, Kocoń, Katarzyna : Interwencja w szkole. Remedium 2003 nr 7/8 s. 10-13

7.Budziak, Ewa : Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 9 s. 48-54

8.Budziak, Ewa, Kantowicz, Ewa : Koncepcja i praktyka współpracy pedagoga szkolnego ze środowiskiem lokalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 7 s. 3-9

9.Bukowska, Bogusława, Szymańska, Joanna : Szkoła jako miejsce oddziaływań profilaktycznych. Remedium 2014 nr 10 s. 1-4

10.Chlebowska, Elżbieta : Terapia uczuciowa - pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 41-42

11.Chmielewska, Agnieszka : Superwizja koleżeńska jako forma ewaluacji pracy pedagogów specjalnych. Szkoła Specjalna 2004 nr 4 s. 252-261

12.Chmielewska, Barbara : Z doświadczeń pedagoga szkolnego. Szkoła Specjalna 2000 nr 2-3 s. 115-116

13.Cierpka, Anna : . Zadania psychologa szkolnego. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 49-55

14.Czarnecka, Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 35-37

15.Damus, Bożena : Z doświadczeń pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 46-48

16.Deptuła, Maria : Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień. Remedium 2002 nr 12 s. 32-34

17.Dębski, Maciej : Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych - cz. I. Remedium 2011 nr 7/8 s. 60-61

18.Głasek, Sławomira : Z doświadczeń pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 9-13

19.Głomska, Maria : Rozmawiałam z młodzieżą i jej rodzicami o narkotykach : pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 40-41

20.Grabiec, Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 41-44

21.Grad, Krystyna : Pedagog szkolny dziś. Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 39-40

22.Grad, Krystyna : Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego. Nowa Szkoła 2003 nr 3 s. 25-30

23.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta :  Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 1. Remedium 2003 nr 5 s. 6-7

24.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 2. Remedium 2003 nr 6 s. 10-11

25.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta :  Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. I. Remedium 2003 nr 9 s. 8-9

26.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta :  Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. II. Remedium 2003 nr 10 s. 10-11

27.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta :  Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. III. Remedium 2004 nr 1 s. 8-9

28.Gwizdek, Bożena, Sołtys, Elżbieta : Szkolne programy profilaktyczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 2 s. 13-17

29.Ilnicka, Renata : Poszukuję nowych metod pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 44-45

30.Ilnicka, Renata :  Realizuję program „Bezpieczna szkoła”. Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze 2002 nr 1 s. 39-41

31.Jabłoński, Sławomir : Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. Edukacja 2003 nr 1 s. 87-97

32.Jasikowska, Grażyna : Wychowanie w rodzinie zadaniem pedagoga. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 9 s. 46-49

33.Kałuba-Korczak, Anna : Musi się oswoić... Niezbędnik pedagoga do pracy z dzieckiem nieśmiałym. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 2 s. 56-61

34.Kawula, Stanisław : Samobójstwa : co może zrobić pedagog?. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 4-13

35.Koch, Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym. Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze 2004 nr 10 s. 30-34

36.Kongres pedagogów. Remedium 2010 nr 5 s. 12

37.Kozak, Ewa : Funkcja opiekuńczo - wychowawcza w gimnazjum. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 46-48

38.Krajewska, Beata : Kto może być pedagogiem szkolnym?. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2010 nr 8 s. 17-19

39.Księżyk, Maria, Bożena : Pedagog szkolny koordynatorem działań wychowawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 9 s. 39

40.Kuryła, Krystyna : ,,Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 39-42

41.Luty, Małgorzata : Czy w szkole musi być cicho? : pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 39

42.Luty, małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 42-44 43.Luty, Małgorzata, Głomska, maria, Chlebowska, Elżbieta, Rogaczewska, Iwona, Supińska, Małgorzata, Ilnicka, Renata : Pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1, s. 39-45

44.Maciarz, Aleksandra, Ochonczenko, Helena, Doliński, Artur : O potrzebie zmian w programach kształcenia pedagogów. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2001 nr 8 s. 46-49

45.Matyjas, Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 16-19

46.Michnik, Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 4 s. 31-34

47.Olejnik, Ewa : Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 1 s. 31-34

48.Potrzebna współpraca z rodzicami. Z Marcinem Jędrzejczakiemm, pedagogiem szkolnym Publicznego Gimnazjum nr 37 w łodzi, rozmawia Beata Igielska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 5 s. 21-24

49.Próchnik, Piotr : Ryzyka kariery zawodowej pedagoga : organizacja afektywna osobistych znaczeń. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2001 nr 4 s. 39-47

50.Pura, Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 4 s. 44-45

51.Radziewicz, Julian : Poważne rozmyślanie o funkcji i roli pedagoga. Nowa Szkoła 2002 nr 3 s. 18-19

52.Rogaczewska, Iwona : Program wspomagania dziecka i rodziny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 40-42

53.Sochocka, Kinga, Van Laere, Karolina : Interwencja nauczyciela. Remedium 2014 nr 11 s. 20-22

54.Sowiecka-Wójtowicz, Irena : Jak rozmawiam z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 51-53

55.Supińska, Małgorzata : Edukacja pedagogiczna rodziców w szkole : pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 44

56.Swędrak, Joanna : Drama w pracy pedagoga szkolnego. Życie Szkoły 2008 nr 7 s. 27-30

57.Szaniecka, Barbara : Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 3 s. 36-42

58.Śliwerski, Bogusław : Co krok, to szok – pedagog. Psychologia w Szkole 2011 nr 2 s. 16–17

59.Śliwerski, Bogusław : Pedagog jako sprawca wychowania. Kwartalnik Pedagogiczny 2009 nr 4 s. 5-30

60.Śniatała, Hanna : Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2010 nr 4 s. 33-36

61.Świniarska, Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 46-50

62.Tomaszek, Bożena : Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Psychologia w Szkole 2009 nr 2 s. 141-147

63.Tomaszek, Bożena : Jak realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach? - Blaski i cienie rozporządzenia MEN z 17.11.2010. Remedium 2012 nr 3 s. 22-23

64.Walc, Wiesława : Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2006 nr 9 s. 41-46

65.Weiss, Magdalena :  Profilaktyka - sposób na nudę?. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 46-47

66.Wolska-Długosz, Małgorzata, Forma, Paulina : Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania dziecka. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 3 s. 37-45

67.Wulczyńska, Edyta : Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 40-42

68.Zerwane więZ Elżbietą Politułło, rozmawia Iza Kujawska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 6 s. 36-38

69.Ziemniewicz, Marcin : Kto winny? : czyli o przemocy w szkole. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 34-35

70.Żurawik, Agata : Pedagog szkolny - przyjaciel czy ,, straszak''. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2011 nr 8 s. 52-54

 

BROSZURY

1.Góralczyk, Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright