HANDEL LUDŹMI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Andrzejczak-Świątek, Małgorzata : Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. - Stan prawny wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

2.Czaja, Marzena : Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. - Stan prawny wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016

3.Hołyst, Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007

4.Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2006

5.Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

6.Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007

7.Hołyst, Brunon : Wiktymologia. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006

8.Hołyst, Brunon : Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

9.Kunicka-Michalska, Barbara : Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2004

10.Łopatka, Adam : Dziecko : jego prawa człowieka. Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2000

11.Pieczko, Justyna : Pedofilia : przemoc wobec dzieci. Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2012

12.Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

13.Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska et al. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005

14.Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego ; [aut. Emil W. Pływaczewski et al.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

15.Studia bezpieczeństwa / red. Paul D. Williams ; przekł. Wojciech Nowicki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Banaszak, Bogusław, Żukowski, Łukasz : Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją – rozwiązania polskie na tle standardów Konwencji o Prawach Dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 237-253

2.Hołyst, Brunon : Problem bezpieczeństwa człowieka w świetle wybranych zjawisk psychopatologii seksualnej, [w:] Hołyst, Brunon : Bezpieczeństwo jednostki. [T. 2]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 132-155

3.Jasztal, Agata : Ochrona dziecka przed nielegalnym transferem w świetle Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 25 października 1980 r. - doświadczenia Rzecznika Praw Dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 331-340

4.Konwencja o Prawach Dziecka. Protokół Drugi. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 409-419

5.Kuziak, Leszek : Zwalczanie nielegalnego transferu dzieci w świetle regulacji międzynarodowych, [w:] Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - S. 317-329

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Dawid-Olczyk, Irena : Ofiara handlu ludźmi przed sądem. Niebieska Linia 2006 nr 2 s. 6-8

2.Gwizdek, Bożena, Sołtys Elżbieta : Profilaktyka w szkole - rola i zadania pedagoga szkolnego : cz. 3 [program dotyczący zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi]. Remedium 2004 nr 1 s. 8-9

3.„Ochrona małoletnich przez wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludzi” : raport. Remedium 2014 nr 11 s. 11-12

4.Roszkowska, Gabriela : Handel dziećmi. Remedium 2007 nr 9 s. 8-9

5.Roszkowska, Gabriela : Handel dziećmi i sytuacja dzieci cudzoziemskich. Remedium 2008 nr 6 s. 6-7

6.Staszewska, Anna : La Strada. Niebieska Linia 2002 nr 5 s. 25-28

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

Copyright