SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

            WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Binder, Gisling, Michaelis, Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003
 2. Czajkowska, Irena, Hejda, Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
 3. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014
 4. Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
 5. Grygier, Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. Kraków : "Impuls", 2004
 6. Iłendo-Milewska, Agnieszka : Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum. Warszawa : Difin, 2009
 7. Jas, Małgorzata, Jarosińska Małgorzata, współpraca Wojdyła Emilia : Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
 8. Kaja, Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydaw. Uczelniane, 2001
 9. Karaskova, Vlasta : Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 10. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 11. Kott, Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002
 12.  Kowaluk, Marzena : Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
 13. Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki / pod red. Małgorzaty Żytko. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002
 14.  Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
 15. Kutscher, Martin L., Attwood, Tony, Wolff, Robert R.: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa : Liber, 2007
 16. Levine, Mel : Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się. Poznań : Media Rodzina, cop. 2004
 17. Liebertz, Charmaine : Zabawy do nauczania integracyjnego. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003
 18. Naprawa, Renata, Maternicka, Kornela, Tanajewska, Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy I-III). - Wyd. IV. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013
 19. Naprawa, Renata, Maternicka, Kornela, Tanajewska, Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI). - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013
 20. Naprawa, Renata, Tanajewska, Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum). - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014
 21. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006
 22. Nowicka, Agnieszka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej. Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001
 23. Olechnowicz, Hanna : Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010
 24. Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 25. Popławska, Joanna, Sierpińska, Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001
 26. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
 27. Rimm, Sylvia B. : Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 28. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
 29. Sadowska, Sławomira : Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 30. Siwek, Helena : Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym : rola edukacji matematycznej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
 31. Tanajewska, Alicja, Naprawa, Renata, Stawska, Jadwiga : Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Difin, 2014
 32. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008
 33. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 6 popr. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012
 34. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007
 35. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
 36. Thompson, Jenny : Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
 37. Tomkiewicz, Bętkowska, Alicja, Krztoń, Aleksandra : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 38. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
 39. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Grażyna Walczak. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
 40. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
 41. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

           

            ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Al-Khamisy, Danuta : Gotowość nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. - S. 9-16
 2. Gromadzka, Anna : Integracja jako proces społecznego i emocjonalnego dojrzewania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, [w:] Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. - S. 48-67
 3. Klaczak, Marzena : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów niedosłyszących, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 599-606
 4. Łabuń, Małgorzata : Integracja szansą dla wszystkich dzieci, czy izolacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 153-159
 5. Plieth-Kalinowska, Izabela : Wybrane aspekty współpracy nauczycieli i rodziców w szkole integracyjnej, [w:] Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2, Teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 686-691
 6. Sikorski, Jacek : Życie kulturalne rodziny a zasób słownictwa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (doniesienie z badań), [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 737-742
 7. Trojańska, Małgorzata : Wpływ środowiska wychowawczego na zainteresowania i organizację czasu wolnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (rozważania teoretyczne), [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 619-626
 8. Wanat-Żołądek, Katarzyna : Oryginalność jako kryterium oceny zdolności twórczych uczniów z wadą słuchu, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 607-618

           

            WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Barczak, Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? Życie Szkoły 2001 nr 4 s. 206-210
 2. Bernacka, Ryszarda E. : Szybciej, więcej i twórczo... [Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauczania – uczeń zdolny]. Psychologia w szkole 2009 nr 4 s. 113-122
 3. Bogdanowicz, Marta : dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 5 s. 259-263
 4. Boksa, Beata : Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 1 s. 40-44
 5. Brudnik, Maria : Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 10 s. 13-15
 6. Buglińska, Alicja : Trudne dziecko – trudne wyzwanie. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 4 s. 206-208
 7. Dyrda, Beata : Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy. Psychologia w szkole 2009 nr 4 s. 46-55
 8. Dziewięcka Beata: Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 9 s. 32 – 36
 9. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach. Remedium 2009 nr 1 s. 4-5
 10. Giza, Teresa : Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 3 s. 86-90
 11.  Gładyszewska, Maria : Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi? Psychologia w Szkole 2009 nr 2 s. 125-134
 12. Godlewska, Aleksandra : Dziecko nadmiernie wrażliwe. Życie Szkoły 2011 nr 3 s. 40-42
 13.  Gołaska, Paulina, Nowotnik, Anna : Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 1 s. 23-27
 14. Górna, Ewa : Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne. Życie Szkoły 2003 nr 6 s. 333-337
 15. Grudziewska, Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym. Szkoła specjalna 2010 nr 3 s. 194-200
 16. Iwanowska, Małgorzata, Kazimierowicz, Marek : Dziecko z trudnościami – problem czy wyzwanie? Nowa Szkoła 2004 nr 4 s. 32-34
 17. Jałowiecka, Aneta : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 4, s. 49-56
 18. Jałowiecka, Aneta : O potrzebie dialogu z dzieckiem z trudnościami w nauce. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1 s. 55-61
 19. Jałowiecka, Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 3 s. 48-58
 20. Janion, Ewa : Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 1 s. 32-35
 21. Jonakowska, Ewa : Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) - jak pracować z dzieckiem? Życie Szkoły 2012 nr 2 s. 28-30
 22. Jurewicz, Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2008 nr 5 s. 34-39
 23. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Remedium 2006 nr 12 s. 6-8
 24. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Cz. 2. Remedium 2007 nr 2/3 s. 14-17
 25. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Cz. 3. Remedium 2007 nr 4 s. 10-12
 26. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Cz. 4. Remedium 2007 nr 5 s. 10-12
 27. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Cz. 5. Remedium 2008 nr 1 s.6-7
 28. Karasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? Cz. 6. Remedium 2008 nr 2 s. 10-12
 29. Karwowski, Maciej : Kreatywny, czyli niegrzeczny. Psychologia w szkole 2010 nr 1 s. 70-77
 30. Kicińska, Martyna, Klauze-Jaworska, Ewa : Problemy z nauka i szkołą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 39-46
 31. Kołodziejczyk, Jakub : Pomoc dzieciom z syndromem PSM. Remedium 2009 nr 7/8 s. 14-15
 32. Komorowska, Marta : Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD. Remedium 2007 nr 9 s. 24-25
 33. Krasiejko, Izabela : Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 2 s. 28-34
 34. Krauze-Sikorska, Hanna : Praca z uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna. Życie Szkoły 2009 nr 3, s. 16-21
 35. Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga : W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? Szkoła Specjalna 2007 nr 1 s. 10-20
 36. Kuśpit, Małgorzata : Zachowania autodestruktywne u dzieci. Remedium 2012 nr 4 s. 6-7
 37. Kwapisz, Jacek, Maciej : Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Specjalna 2006 nr 1 s. 3-14
 38. Łukaszewicz-Orzechowska, Agata : Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa ? Pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych. Kwartalnik Pedagogiczny 2008 nr 3 s. 101-111. Bibliogr
 39. Maciarz, Aleksandra : Dziecko przewlekle chore w roli ucznia. Życie Szkoły 1999 nr 2 s. 94-98
 40. Maj, Agnieszka : Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Życie Szkoły 2012 nr 10 s. 4-6
 41. Marcinkowska, Barbara : Konstruowanie programów indywidualnych. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 192-195
 42. Materka, Ewa : Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Nowa Szkoła 2003 nr 8 s. 27-30
 43. Mięgoć, Małgorzata : Zabawy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Szkoła Specjalna 2004 nr 1 s. 49-53
 44. Misztal, Marek : Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 50-51
 45. Molska, Agnieszka : W jaki sposób dobierać zadania edukacyjne zbieżne z potrzebami i możliwościami uczniów? Życie Szkoły 1999 nr 4 s. 253-256
 46. Moraczewska, Barbara : Alternatywne formy wychowanie przedszkolnego – szanse i zagrożenia dla dziecka z choroba przewlekłą. Szkoła Specjalna 2009 nr 5 s. 325-332
 47. Nadolna, Jolanta, Piętkowska, Jolanta, Piętkowski, Jarosław : Integracja środowiska w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju. Wychowanie Fizyczne i zdrowotne 2010 nr 7 s. 17-19
 48. Niemczyk, Agnieszka : Dobre intencje nie zawsze wystarczą. Remedium 2012 nr 6 s. 8-9
 49.  Nowicka, Agnieszka, Janion, Ewa : Opieka nad dzieckiem chorym w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 7 s. 54-57
 50. Nowociński, Władysław : Umuzykalnianie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Specjalna 1994 nr 3 s. 170-177
 51. Oleńska-Pawlak, Teresa : Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych. Nowa Szkoła 2003 nr 4 s. 22-27
 52. Otocka, Agata : Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2004 nr 6 s. 42-46
 53. Papilińska, Małgorzata : Globalne wyzwania w edukacji uczniów o specjalnych potrzebach – X Międzynarodowa Konferencja IASE w Hongkongu. Szkoła Specjalna 2008 nr 1 s. 66-69
 54. Paszkiewicz, Aneta : O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 6 s. 20-26
 55. Paszkiewicz, Aneta : Rozpoznawanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7 s. 33-38
 56. Pawlak, Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2008 nr 2 s. 96-104
 57. Ploch, Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2008 nr 2 s. 92-99
 58. Praisner, Mira : Specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Remedium 2012 nr 10 s. 1-3
 59.  Przybyszewska, Joanna : Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 368-374
 60. Puszczałowska-Lizis, Ewa : Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012 nr 11 s. 16-20
 61. Róziewicz, Grażyna : Praca z uczniem w kryzysie emocjonalnym. Problemu Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 1 s. 9-21
 62. Skrzetuska, Ewa : Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa Szkoła 2014 nr 6 s. 12-21
 63. Skura, Małgorzata : Opieka nad dziećmi z zaburzonym rozwojem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 1 s. 24-25
 64. Strużyk, Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce. Życie Szkoły 2002 nr 10 s. 610-613
 65. Strzelecka, Renata : O zaspokajaniu psychicznych potrzeb uczniów. Życie Szkoły 2001 nr 5 s. 264-269
 66. Szymanowska, Joanna : Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 2 s. 38-49
 67. Traczyk, Anna : Odkryć swoje ja... moja droga do poznania potrzeb ucznia lekko upośledzonego umysłowo. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 2 s. 38-49
 68. Wiatrowska, Leokadia : Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji.  Szkoła Specjalna 2008 nr 2 s. 107-118
 69. Wiercioch, Urszula : Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 3 s. 29-33
 70. Więckowski, Ryszard : Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2001 nr 1 s. 3-10
 71. Winiarczyk, Anna : O specyfice pracy z uczniem zdolnym. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 3 s. 14-20
 72. Wnuk, Anna : Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 209-215
 73. Wojciechowski, Mieczysław : dziecko z dysfunkcją. Remedium 2002 nr 9 s. 8-9
 74. Woynarowska, Barbara, Tabak, Izabela : Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole. Remedium 2009 nr 12 s. 22-23 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright