Rzecznik Praw Dziecka. Prawa dziecka.

Zestawienie bibliograficzne w  wyborze

Prawa dziecka .Akty prawne

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z  późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).

4. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 24 października 2008 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2008 r., nr 214, poz. 1345).

6. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 197, poz. 1307).

Wydawnictwa zwarte

1. Banaszak Bogusław : Prawo konstytucyjne. Warszawa : Wydaw. C.H. Beck , 2015.

2. Chmielewska Kamila : Ochrona przesłuchiwanych dzieci. Warszawa : Biuro RPD, 2012.

3. Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce / red. Marek Zubik. Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2010.

 4. Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2007.

5. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie postrzegania praw dziecka. Warszawa : Biuro RPD, 2015.

6. Jaros Paweł J. : Rzecznik Praw dziecka w Polsce. Warszawa : Biuro RPD, 2013.

7. Jarosz Ewa, Nowak Anna : Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa : Biuro RPD, 2012.

8. Jarosz Ewa : Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa : Żak, 2008.

9. Jarosz Ewa : Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009.

10. Jarosz Ewa : Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa : Biuro RPD, 2015.

11. Konwencja o prawach dziecka: wybór zagadnień / red. nauk. S. L. Stadniczeńko.  Warszawa : Biuro RPD, 2015.

12. Kozak Małgorzata : Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa : Biuro RPD, 2013.

13. Kwak Anna, Mościskier Andrzej : Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa : Żak, 2002. 14. Okoń Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa : Żak, 2004.

15. Okoń Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów. Warszawa : Żak, 2000.

16. Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009.

17. Polskie prawo konstytucyjne / red. nauk. Dariusz Górecki. Warszawa : Oficyna  Wolters Kluwer Business, 2015.

18. Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, T.1. / red. Anna Kalisz. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015.

19. Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. Warszawa : Biuro RPD, 2015.

20. Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros.  Warszawa : Biuro RPD, 2013.

21. Prawa dziecka. Wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et. al.]. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

22. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska. Warszawa : Wydaw. UKSW, 2014.

23. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et. al].  Gdańsk : GWP, 2006.

24. Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. Toruń : Dom Organizatora, 2006.  

25. Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił: Organy ochrony prawnej RP. – Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2010.

26. Skrzydło Wiesław : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.  Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer , 2009.

27. Słownik socjologii i nauk społecznych / red. Gordon Marshall.  Warszawa : Wydaw. PWN, 2005.

28. Sokołowski Tomasz : Prawo rodzinne.  Poznań : Ars Boni et aequi, 2014.

29. Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. Lublin : Wydaw. UMCS, 2005.

30. Wielka encyklopedia. T.19 / red. Jan Wojnowski. PWN. Warszawa : PWN 2003.

31. Wieka encyklopedia. T. 27 / red. Jan Wojnowski PWN.  Warszawa : PWN 2005.

 

Wydawnictwa ciągłe

1. Borkowska Karolina : Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 4 s. 45-50.

2. Dziurzyńska Teresa : W XV rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu  2005 nr 6 s. 4-7 [324-327].

3. Kaczmarek Mirosław : Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1. Remedium  2006 nr 10 s. 18-19.

 4. Kaczmarek Mirosław : Dziecko w obliczu prawa. Cz. 2. Dziecko w postępowaniu sądowym. Remedium  2006 nr 12 s. 18-19.

5. Kaczmarek M.: Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 1.  Remedium  2011 nr 7/8 s. 38-39.

6. Kaczmarek Mirosław : Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 2. Remedium  2011 nr 11 s. 18-20.

7. Kolankiewicz Maria : O prawach małych dzieci wychowywanych poza rodziną. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2012 nr 5 s. 3-9.

8. Krajewska Beata : Prawo dzieci do wiedzy o ich prawach wpisane w proces edukacji. Nowa Szkoła 2015 nr 4 s. 8-22.

9. Łopatka Adam : Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. Niebieska Linia 2000 nr 5/10 s. 23-25.  

10. Mathea Eugenia : Prawa człowieka, prawa dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 4 s. 24-27.

11. Narożnik Małgorzata : Prawa dziecka – teoria i praktyka. Wychowanie w Przedszkolu  2012 nr 5 s.71-73.

12. Pawluczuk-Solarz Monika : Korczakowskie idee wychowania. Wychowanie w Przedszkolu  2012 nr 10 s. 12-15.

13. Prajsner Mira (oprac.) : Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Remedium 2005 nr 1 s. II-III.

14. Qandil Alicja., Tracz Michał : (Nie) samotni Rzecznicy.  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 2 s. 55-58.

15. Rzecznik Praw i obowiązków. Z dr Ewą Sowińską Rzecznikiem Praw Dziecka rozmawia Jolanta Makowska . Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2006 nr 7 s. 3-6.

16. Sochal Barbara : Janusz Korczak na miarę XXI wieku. Wychowanie w Przedszkolu  2012 nr 5 s. 20-26.

17. Staszewska Anna : Organizacja ludzi dobrej woli. Niebieska Linia  2002 nr 4 s. 25-28.

18. Staszewska Anna : Z perspektywy praw człowieka. Cz. 1 . Niebieska Linia  2001 nr 2/3, s. 22-24.

19. Staszewska Anna : O prawach dziecka całkiem poważnie [rozmowa z Elżbietą Czyż].  Niebieska Linia  2001 nr 4 s. 16-18.

20. Szymczak Maja : Prawa dziecka jako prawa człowieka . Wychowanie w Przedszkolu  2014nr 9 s. 26-28.

21.  Theiss Wiesław : Janusz Korczak-pedagog i wychowawca . Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 6 s. 3-7.

                                                                                                  Opracowała: Agata Mierzwa

Copyright